• Klif mener det er for mange utfordringer til at det er forsvarlig å drive med oljevirksomhet på Jan Mayen.

Klif sier nei til oljeboring på Jan Mayen

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) mener petroleumsvirksomheten rundt Jan Mayen er for risikabelt. Dersom det åpnes, bør aktivitene begrenses til samarbeidsområdet med Island. WWF sier at norske myndigheter i forbindelse med olje og gass overser klare miljøfaglige råd fra egne etater.

– Klif fraråder at området skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Årsaken er at her er det svært mange utfordringer på en gang, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

- Avstanden til land gjør at det vil ta uakseptabelt lang tid å få fram beredskapsressurser, og det taler for at det må bygges opp en særskilt beredskap på Jan Mayen. Men, det kan neppe gjøres uten å komme i konflikt med vernesonen som omfatter nesten hele øya. I tillegg har området svært tøffe værforhold

Første fase

Olje- og energidepartementet (OED) vurderer å åpne et ca. 100 000 kvadratkilometer stort havområde rundt Jan Mayen for petroleumsvirksomhet, og sendte i oktober en konsekvensutredning ut på høring.

Høringsfristen til OED er 15. januar, og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har nå overlevert sin høringsuttalelse til Miljøverndepartementet (MD).

Direktør for industriavdelingen i Klif Signe Nåmdal forklarer at åpningsprosessen av havområdet rundt Jan Mayen er første fase i en prosess mot tildeling av lisenser og leting i området.

- Olje- og energidepartementet har sendt ut en konsekvensutredning på høring, og dette er vår høringsuttalelse i forhold til åpning av dette havområdet.

Norge og Island har delt kontinentalsokkelen mellom Jan Mayen og Island mellom seg. Norge har ikke åpnet disse områdene for petroleumsvirksomhet, mens Island har åpnet deler av området for seismiske undersøkelser, leteboring og produksjon.

Nils Harley Boisen, rådgiver for Arktis og nordområdene i WWF Norge sier at sannsynligheten for at uhell vil kunne skje i forbindelse med oljeboring ved Jan Mayen er stor på grunn av som Klif sier «svært tøffe værforhold», men også fordi området er seismisk aktivt.

- At havområdene rundt er unike og har sårbare naturressurser, at det er lang avstand til fastlandet, og at en «forsvarlig beredskap mot akutt forurensning» mangler, vil også medføre at når uhellet skjer så vil konsekvensene kunne være enorme. Ergo er risikoen i forhold til oljeboring ved Jan Mayen enorme.

Island er nødvendig

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var sammen med en delegasjon fra Norge på Island i forrige uke for å kast glans over statseide Petoro som skal delta som partner i to lisenser på islandsk sokkel.

Les også

Olje- og energiminister Ola Borten Moe skåler for framtidig olje sammen med administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro og Islands utenriksminister Ossur Skarphedinsson.

Her skåles det for store oljefunn

Mye tyder på at det kan finnes store mengder olje og gass i havet utenfor Island. Norge vil være med på festen, men islendingene selv er ikke helt klare for å skåle med champagne ennå.

Statsrådens mål er, med støtte fra stortinget, å åpne områdene på norsk side av sokkelen for petroleumsvirksomhet til sommeren, slik at lisenser kan bli tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2014.

Nåmdal sier at dersom det blir aktivitet på Island stiller det seg litt annerledes med tanke på mulighetene for å etablere beredskap.

- Det er fortsatt mange utfordringer, men den norske oljevirksomheten vil kunne delvis drives derfra. Det vi er mest opptatt er en god nok beredskap mot akutt forurensing. Det er lange avstander, i tillegg til at det er mange utfordringer i området og det er en vernet øy, sier Nåmdal til Aftenbladet.

I så fall blir Island nødt til å bygge opp en oljevernberedskap. For tiden har Island ingen oljevirksomhet, og få ressurser til å bygge dette opp.

Landets næringsminister Steingrimur Sigfusson sa til Aftenbladet i forrige uke at før det er gjort flere seismiske utredninger i området, planlegger ikke islandske myndigheter store investeringer for å bygge opp oljeindustrien.

Dette er i tillegg tredje gangen Island prøver å etablere en oljeindustri i landet. For store kostnader og finanskrise har over en tjueårsperiode skremt investorer bort.

Begrenset område

Klif konstaterer at det kan bli mer aktuelt å åpne for norsk petroleumsvirksomhet dersom de seismiske undersøkelsene viser potensiale for store funn, og de tildelte lisensene i Islands del av samarbeidsområdet blir bygd ut.

Direktoratet mener da at petroleumsvirksomheten bør begrenses til samarbeidsområdet, og det bør ikke åpnes for virksomhet nær Jan Mayen eller nord for øya.

Jan Mayen ligger i Arktis rundt 1000 kilometer fra norskekysten og 600 kilometer fra Island.

Til sammenlikning foregår det meste av aktiviteten på norsk sokkel i dag innenfor en avstand på 200 km fra land. Området rundt Jan Mayen er preget av både mørketid om vinteren og havtåke 35 prosent av tiden om sommeren, i tillegg til drivis og polare lavtrykk.
 
– De vanskelige værforholdene gjør det også lite sannsynlig at en effektiv og forsvarlig aksjon mot akutt forurensning vil kunne gjennomføres med kjent teknologi, når fartøyene omsider kommer fram. Alt dette gjør det vanskelig å tenke seg en tilfredsstillende beredskap mot oljeutslipp og andre forurensninger, sier Hambro.

Kort høringsfrist

- Klif fraråder oljeboring utenfor Jan Mayen, men sier at det kan være mulig i de områdene Norge deler med Island hvis beredskapen bygges opp på Island. Hva mener WWF om dette?

- Forbedring av oljevernberedskap er alltid bra - særlig i Arktis hvor shipping, olje, og gass er på fremmarsj. Men at det bygges opp skal likevel ikke styrke argumentet for å utsette et svært unikt miljø for olje- og gassvirksomhet som innebærer stor risiko, sier Boisen.

Han mener at prosessen på den norske siden har vært åpen, men ikke inkluderende, og høringsprosessen har vært veldig kort.

Les også

Løpsk leterigg under kontroll

Etter en tolv timers slepejobb ble boreriggen Kulluk ankret trygt opp utenfor Alaska. Se video.

- Den arktiske fremmarsjen til norske myndigheter i forbindelse med olje og gass har hele veien oversett klare miljøfaglige råd fra egne etater, og ser tilsynelatende bort fra internasjonale hendelser og uttalelser i nyere tid som setter arktisk olje- og gassekspansjon i et svært tvilsomt lys, sier Boisen.

- Den nyeste hendelsen med Royal Dutch Shell i Alaska, som var skremmende lik Kolskaya-tragedien, beviser at de ekstreme forholdene i Arktis ikke kan avfeies med beroligende retorikk og løfter. Norge må utøve ydmykhet nok til å innse at forholdene i Arktis ikke er verdt risikoen, hverken for mennesker eller naturen.

Advarer mot hastverk

Klif advarer også mot en for rask igangsetting av petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst. Beredskapen i området må styrkes, og det bør ikke tildeles lisenser før området er bedre kartlagt, mener Klif.

Det bør utvises varsomhet ved etablering av petroleumsvirksomhet i områder med sårbar natur og tidvis utfordrende naturforhold.

Det skriver Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i sin høringsuttalelse til Olje- og energidepartementets konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst.

Les også:

Nytt slep for grunnstøtt borerigg
Norge signerer oljeavtale med Island
Olje-Ola freder Lofoten til 2017
Barth Eide: - Utnyttelsen av ressursene i Arktis vil skje  

Les også

Siste fra Aenergi

Naturreservat

I 2010 ble hele Jan Mayen fredet som naturreservat, med unntak av fire små områder på til sammen to kvadratkilometer rundt flyplassen og tre andre områder.

Øya er omgitt av rike, urørte og sårbare havområder med blant annet store mengder dyreplankton, som igjen gir gode levevilkår for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. I 2001 ble det oppdaget tre helt nye fiskearter ved Jan Mayen, og tre arter som ikke tidligere var påvist i norske farvann. Bunnfaunaen er dominert av store men skjøre og saktevoksende arter, som sjøstjerner.

Drivisområdet Vesterisen, som dannes hver vinter nord for Jan Mayen, er yngleområde for grønlandssel og klappmyss. Flere hvalarter beiter i området. Området har altså mange viktige arter og bestander som kan være sårbare for oljeforurensning og annen påvirkning fra petroleumsvirksomhet.

(Kilde: Klif)

Norge, Island og Jan Mayen

 

  • Jan Mayen ligger i Nordishavet omtrent 600 km nordøst for Island, 500 km øst for Grønland, og omtrent 1000 km fra både norskekysten og Svalbard.
  • Konsekvensutredningen omfatter et område som delvis overlapper med Islands og Norges samarbeidsområde sør for Jan Mayen.
  • Dersom det tildeles lisenser i Islands del av samarbeidsområdet, ser Klif at det kan bli mer aktuelt for Norge å åpne for petroleumsaktivitet.
  • I så fall bør det åpnes for aktivitet bare i samarbeidsområdet, og ikke i områdene nær øya eller nord for øya, mener Klif.

(Kilde: Klif)

Konsekvensutredningen

 

  • Olje- og energidepartementet (OED) sendte 16. oktober 2012 ut konsekvensutredningen for petroleumsaktivitet ved Jan Mayen på høring
  • Høringsfristen til OED er 16. januar 2013. Før et område på norsk sokkel kan åpnes for petroleumsaktivitet, må det i henhold til petroleumslovens § 3-1 gjennomføres en åpningsprosess
  • Åpningsprosessen består av to deler. Den ene delen er en kartlegging av geologien og dermed ressurspotensialet i området. Den andre delen er en konsekvensutredning
  • Forutsatt at konsekvensutredningen gir grunnlag for det, vil regjeringen legge fram en stortingsmelding som anbefaler åpning for petroleumsvirksomhet

Meninger

På forsiden nå