- Vi tror at det er en topp nå på kullforbruket i Europa. Kullforbruket kommer til å gå ned fordi det begrenser seg selv, sier kommersiell rådgiver i Bayerngas Norge Lill Sandvik til Aftenbladet.

- Det er mange gamle kullkraftverk som må stenge, og det er ingen som vil bygge nye. Det er risikabelt å bygge et kullkraftverk. Det er stor usikkerhet på hvordan prisene på kull vil utvikle seg, og spesielt på hvordan CO2 prisen vil utvikle seg framover. Derfor vil det nok ikke komme flere kullkraftverk i Europa så lenge man ikke har tatt i bruk ny renseteknologi, legger Sandvik til.

Per Ove Eikeland, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt er enig i at kullforbruket nå er på topp, selv om en del kullkraftverk er i ferd med å bli oppgradert og effektivisert.

Under press

- Kullkraft er under press på grunn av klimapolitikken i Europa. Den lave prisen på kull akkurat nå handler om kvotesystemet. Karbonprisen er lav, og derfor blir kullprisen lavere. Men det er ingen signaler i EU for videre bruk av kull, sier Eikeland.

- Målsetningen om å kutte CO2-utslipp ligger fremdeles der. Prisene vil gå opp i karbonmarkedet igjen hvis det investeres i mer kullkraft, legger han til.

I Europa har kullforbruket gått opp de siste to årene, noe som har ført til høyere utslipp av drivhusgasser.

Bare i Storbritannia ble forbruket av gass halvert i perioden mellom 2010 og 2012, ifølge tall fra Bayerngas. Samtidig har kullforbruket gått opp med 35 prosent. Denne trenden er den samme i resten av Europa.

Etterspørselen etter gass har gått ned som følge av finanskrisen.

Siden etterspørselen etter gass har gått ned såpass mye, sier Sandvik at de hadde forventet å finne at prisene også skulle være lave.

- Men prisene er veldig høye, sier Sandvik.

I Storbritannia er prisene på det høyeste nivået på syv år på grunn av dårlig lagringskapasitet, samt økt etterspørsel etter LNG i Asia, der prisene på gass har vært opp mot dobbelt så høye som i Europa.

Økt kullforbruk

De høye prisene i gassmarkedet har ført til et økt kullforbruk, først og fremst fra kraftsektoren, forklarer Sandvik.

- Elektrisitetsforbruket i Europa har gått ned. Elprisene og CO2-prisene har falt. Mye av gassen i Europa er linket til oljepris, så det har vært mest lønnsomt for å bruke kullkraft så mye de kan.

- Kullprisene har gått kraftig ned. I USA har gassprisen falt på grunn av den økte tilgangen på skifergass. Det har ført til økt forbruk av gass, men også et fall i prisen på kull som nå eksporteres til Europa.

Eikeland sier at det har vært mye fokus på at nå flommer det inn av billig kull.

- Kullet per i dag er mer lønnsomt enn gass. Men så lenge man har en klimapolitikk i grunnen, vil man ikke sitte og se på at dette skjer. Det å investere i kullkraftverk er i tillegg dyrt, sier Eikeland. Han legger til at store prosjekter for bygging av kullkraftverk ble lagt på is for noen år siden, og at det ikke er noen planer om å ta disse opp igjen.

Ifølge Eikeland er det kommet gode politiske signaler fra både Tyskland og Storbritannia på at de ønsker å bruke mer gass framover. Men dette er bare fram til 2050.

- Etter 2050 er planen at man må avkarbonisere. Det er bare 37 år til 2050. Slik som det ser ut nå er det litt blandet syn på gassens rolle etter dette i Europa.

Mer gass

Sandvik sier også at Europeerne vil sannsynligvis måtte bruke mer gass framover i tid, og at de ikke forventer at prisene kommer til å fortsette å stige, selv om prisen kan gå kraftig opp i perioder.

- Gass er mye billigere enn mye fornybar energi og det er en ren energi i forhold til kull.

- Jeg tror det er greit for Norge. I fjor hadde Norge en rekordeksport på gass. Men produksjonen på de gamle feltene er nedadgående, og det er ikke forventet vekst. Derfor er det nok bra at det satses på nye områder. Vi trenger gode priser for å investere i ny produksjon, men for høye gasspriser vil ikke være positivt for gassforbruket.

Den økte satsingen på fornybar energi gjør også at man ikke trenger de gamle kullkraftverkene mer, mener Sandvik.

- Satsingen på fornybar energi har gått fortere enn vi trodde, men det har blitt forferdelig dyrt. Den økonomiske situasjonen i Europa har gjort at mange land har begynt å kutte i subsidiene, så vi tror ikke at fornybarindustrien vil komme til å fortsette å vokse i samme takt som tidligere.

- Men det handler mye om hva EU-politikerne bestemmer seg for å gjøre. Det er mange om og men, sier Sandvik.

Eikeland mener at dersom gassen skal få en rolle etter 2050, må dette være sammen med karbonfangst- og lagring (CCS).

- Men hvis man også får kull med fangst og lagring vil det være en utfordring for gass, sier han.