Sandnes kommune låner ut vel tre ganger så mye som Drammen i startlån til personer som ikke klarer å kjøpe bolig uten støtte. Så langt i år har økningen i startlån i Sandnes vært på ti prosent.

– I Sandnes registrerte vi ubalanse i boligmarkedet fra årsskiftet 2006/2007. Siden har ubalansen forsterket seg. Nye oljefunn utenfor Stavanger, med økt oljerelatert virksomhet i området ser ut til å forsterke denne utviklingen, mener Einar Storli, leder av Boligtjenesten i Sandnes kommune.

– Rådmannen i Drammen bekymrer seg over en kostnad på 1 million kroner til midlertidig overnatting i 2011. I Sandnes i samme periode ble det brukt nærmere 10 millioner til samme formål, eller mer enn 13000 overnattingsdøgn.

Markedet rår

Tidligere sto Husbanken som garantist for tilførsel av rimelige, nøkterne boliger for folk flest. I dag er det markedet som rår, mener Storli.

– Sentrale instansers bidrag er å heve kvaliteten med stadig nye fordyrende krav til boliger. I tillegg bremses boligbyggingen av et virvar av statlige innsigelser som ikke er samordnet. Statens bidrar dermed til å forsterke de boligsosiale problemene, mener Storli.

Lang venteliste

I Sandnes gir dette seg utslag i at flere får behov for midlertidig boløsning. Sandnes fikk høsten i fjor 35 nye, kommunale gjennomgangsleiligheter.

– Normalt skulle dette gi reduksjon i ventelisten av dem som er godkjent for kommunal bolig. Dette skjedde ikke, og ventelisten er fortsatt på 150. I tillegg stiger utleieprisene på leiligheter og salgsprisene på boliger. Flere prises ut av boligmarkedet i vår region, sier Storli.