• Å utnytte all varme som går til spille i industriprosesser er et viktig klimatilitak, skriver Lene Mostue

Ingenting må gå til spille

Spillvarme er ikke bare et avfallsprodukt fra tunge industriprosesser og store maskiner, det er faktisk et energiprodukt som kan gjenvinnes til elektrisitet og varmemedier for ulike formål, skriver Lene Mostue i denne energikommentaren.

Utnyttelse av spillvarme er et typisk energieffektiviseringstiltak. Det dreier seg om å utnytte energien mest mulig effektivt og gjenvinne energien til flere bruksområder.  Spillvarmen kan utnyttes direkte til varmebehov i industriprosessene, varmeleveranse til fjernvarmenett  eller til strømproduksjon.

Lene Mostue, direktør i Energi21 og kommentator for Anergi.no
Energigjenvinning i kombinasjon med energiøkonomiserende tiltak gir store utslag på energibudsjettene, og dermed kostnadsnivået for virksomheten til de relevante industriaktørene.  Energieffektive prosesser gir konkurransekraft i de markeder som vektlegger miljø og reduserte CO2 utslipp.

Landbasert industri med størst potensial

Norsk fastlandsindustri er en storforbruker av energi med et betydelig potensial både for energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme. Samlet forbruk fra norsk fastlandsindustri er ca. 80 TWh, og realistisk potensial for energieffektive tiltak er på rundt 10-12TWh med dagens teknologi og infrastruktur. Det teoretiske potensialet for spillvarme er høyt, nærmere 20TWh.  Det er størst potensial hos smelteverkindustrien og industri med stort varmebehov. Men også andre næringsaktører kan dra nytte av denne teknologien.

Spillvarmeutnyttelse relevant for flere bransjer

Gjenvinning av termisk energi har også stor relevans for skipsfarten og offshore virksomheten (olje- og gassinnstallasjoner). Fremdriftsmaskinen på skip er en god energikilde ved at den produserer mye spillvarme. Ved å produsere strøm fra denne varmen vil dieselforbruket til aggregater for strømproduksjon til andre enheter i skipet reduseres betraktelig.  Prosesser som dette har en miljøvennlig konsekvens i form av større energieffektivitet, reduserte drivstoffkostnader og dermed mindre klimautslipp.

Olje- og gassinstallasjonene er under stadig større press i forhold til å effektivisere sine energiintensive prosessoperasjoner.  Effektiv utnyttelse av termisk overskuddsvarme og energipotensialet i prosessanlegget kan være et lønnsomt tiltak for klimavennlig olje- og gassutvinning.

Strøm og varme

I dag forsvinner mye av varmen for industriprosessene rett ut i fjorden, denne energikilden kan gjenvinnes til strøm og varme for oppvarming.  De fleste industrisamfunn i Norge har ikke tilgjengelig varmeinfrastruktur. Konvertering av spillvarme til elektrisitet er derfor et bedre alternativ og et meget gunstig supplement for den lokale energi og effektbalansen.

Temperaturene avgjør teknologiske utfordringer

Spillvarmen har ulike temperaturer ettersom hvilken prosess som produserer den. Spillvarmen i den høyeste temperaturklassen er enklest å gjenvinne til strøm. Da snakker vi om temperaturer over 140 grader Celcius. Innenfor dette temperaturområdet er det i dag tilgjengelig teknologiske løsninger og operative anlegg.

Utfordringen ligger i de laveste temperaturklassene, når temperaturen på spillvarmen beveger seg under 100 grader.  Her gjenstår det å løse en rekke teknologiske utfordringer før teknologien er kommersiell moden og lønnsom.

Den nasjonale forskningsstrategien Energi21 vektlegger dette feltet som et av sine strategiske satsingsområder. Begrunnelsen ligger teknologiområdets relevans for flere bransjer og sterkt bidrag til nasjonal energiomlegging.  I tillegg har dette teknologiområdet internasjonale markedsmuligheter og et potensial for eksport av teknologitjenester.  

Spillvarme er Grønn energi

Utvinne strøm av allerede ferdig oppvarmet væske, damp eller luft er miljøvennlig.  Industribedrifter kan redusere behovet for eksternt oppkjøp av strøm, skipstrafikken reduserer sitt drivstofforbruk, og tilsvarende for prosessanlegg på oljeplattformer. I tillegg åpner denne teknologien opp for mer effektiv utnyttelse av varme produsert fra eksempelvis solfangere eller geotermiske anlegg. Termisk forurensning reduseres og kraftverkene i tilknytning til industrianleggene krever ingen inngrep i naturen.

Energi til spille i fremtidens energi-mix?

Det eksisterer et utall av analyser og scenarier om fremtidens energi-mix og nøkkelteknologier. Fellesnevneren for de fleste er energieffektiviseringens dominerende rolle.

IEA har definert energieffektivisering som et av de viktigste tiltakene for å redusere utslippene av klimagasser frem mot 2050.  I IEAs ’BlueMap Scenario’ angis det at energieffektivisering sammen med skifte av drivstoff må stå for 58 % (World Energy Outlook 2011).

Det regjeringsoppnevnte energiutvalget offentliggjør sin NOU i mars. Det blir spennende å se hva de har kommet frem til for vår nasjonale energibalanse frem mot 2050.  Flere områder og energikilder er sikre vinnere i dette oppsettet, men hva med spillvarmeressursen og potensialet i denne energikilden? Vil spillvarmen få en anstendig plass energiutvalgets utredning?

Jeg håper utvalget har evnet å se verdien av en energikilde med flerbruksverdi , som kan bidra til redusert energiforbruk , økonomisk lønnsomhet og reduserte klimautslipp. Vi skal ikke gråte over spilt melk, men det er verd å gråte en skvett over spilt energi!

Les også

Siste fra Kommentar

Lene Mostue

Født: 1970.

Bosted: Bærum.

Lene Mostue er direktør i Energi 21, som ligger under Olje- og Energidepartementet og er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger.

Utdannet sivilingeniør innen Elekraftteknikk fra NTH, har i tillegg en Mastergrad fra Handelshøyskolen BI innen strategisk management. Over 15 års teoretisk og praktisk erfaring fra energibransjen . Spesielt innenfor transmisjon, kraftsystemanalyse og produksjon. Jobbet for Varanger Kraft, E-CO Energi og Energi Norge. Deltatt i internasjonale prosjekter i bl.a. Angola Mosambik og Etiopia.

Kjører: En god og robust Volvo V70. I hverdagen benytter jeg biodiesel buss og sykkel

Resirkulerer? Ja, papp, husholdningsavfall og plast.

Opptatt av: Som menneske er jeg opptatt inderlighet, ærlighet og tilstedeværelse. Faglig er jeg opptatt av at Norge utnytter energi og kompetansepotensialet sitt, og bidrar til en bedre fremtid nasjonalt og internasjonalt. Dette krever forståelse for helhet og kompleksitet hos samtlige aktører.

Siste nytt

Siste 100 saker