• FOTO: Scanpix

Stig Bjørnebye er nytt medlem av PFU