• FOTO: Heidi Hjorteland

– Ryfylke har eit gaupe-problem