Dette er samfunnstjeneste

For øyeblikket er 30 personer i Rogaland i gang med å gjennomføre samfunnstjeneste. I henhold til Straffeloven kan man dømmes til inntil 360 timers samfunnstjeneste, og disse skal gjennomføres i løpet av et år. Det vil si at de som har gjort alvorlige forbrytelser, med en strafferamme på over ett år, ikke kan dømmes til samfunnstjeneste. Straffeformen brukes ofte i forbindelse med skadeverk, vinningsforbrytelse og bilbrukstyverier. De som dømmes til samfunnstjeneste, må bli funnet egnet til å gjennomføre denne straffeformen. Og den dømte må samtykke til at straffen blir gitt i denne form. Det er Kriminalomsorg i Frihet (KiF) som vurderer hvem som er egnet til å dømmes til samfunnstjeneste. De ansatte her legger vekt på at straffeformen krever stor grad av motivasjon hos den dømte. Også retten kan på selvstendig grunnlag gjøre denne type vurderinger. Det stilles strenge krav til dem som dømmes til samfunnstjeneste; de må møte til avtalt tid og være upåvirket av rusmidler ved oppmøte. Dersom de er syk