• FOTO: Randi Mydland

Internasjonal satsing på steinindustri i Sokndal