• FOTO: Heidi Hjorteland

Myklebust ny Ryfylke-topp