• FOTO: Randi Mydland

Siktede godtok varetektsfengsling