• FOTO: Cornelius Munkvik

Skadet i ryggen i arbeidsulykke