• FOTO: Jon Ingemundsen.

Trafikkulykke på Askjesundbrua