• FOTO: Jon Ingemundsen

Ulykkesårsak fortsatt uviss