I Gulating lagmannsrett er psykologen fra Sør-Rogaland nå likevel frikjent for å ha utnyttet sin posisjon som terapeut da han for fem år siden ble forelsket i en pasient, innledet et forhold til henne og hadde sex, blant annet på psykologens kontor.

Alle de tre juridiske fagdommerne mente psykologen var skyldig i å ha misbrukt sin stilling, og stemte sammen med én av de fire lekdommerne for at psykologen var skyldig i overtredelse av straffelovens paragraf 193 om at Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år.

Et mindretall på tre av de av de tilfeldig utvalgte lekdommerne mente psykologen ikke var skyldig. Fordi det i en meddomsrett i lagmannsretten kreves mer enn vanlig flertall for domfellelse, fem av sju dommere må stemme for, er psykologen nå frikjent for den alvorlige tiltalen om misbruk av sin psykologstilling.

Bot

Psykologen er likevel dømt til en bot på 20.000 kroner for brudd på helsepersonellovens bestemmelse om faglig og etisk forsvarlighet, noe han innrømmer. Han er også dømt til å betale sin tidligere pasient 25.000 kroner i erstatning.

Psykologen har tidligere frivillig levert tilbake sin psykologautorisasjon.

«Ikke forstått»

Psykologen hadde i over to år vært kvinnens behandlende psykolog da de hadde seksuell omgang med hverandre rundt årsskiftet 2005/2006. Psykologen hadde noen dager tidligere gjort det klart at han hadde varme følelser for kvinnen.

– For meg var det en uvirkelig situasjon. Det føltes som om han hadde mitt liv i hendene sine, ristet det, og slapp det, forteller kvinnen som velger å fortelle sin historie fordi hun mener det er viktig at slke overgrep blir belyst for å forhindre at andre utsettes for det samme.

– Forholdet utviklet seg fra å være et terapiforhold til å bli privat og fysisk i løpet av minutter. For meg ble det kaos og jeg opplevde en sterk avhengighet til ham. Jeg følte han tok fra meg kontrollen. For meg blir det meningsløst å snakke om vi var likeverdige som innledet et forhold, selv om det var frivillig fra min side. Min tillit var til ham som terapeut. Det er nok veldig vanskelig å forstå det tillitsforholdet som kan oppstå mellom pasient og psykolog og hva terapi innebærer. Men en pasient skal kunne føle seg trygg i en behandlingssituasjon, forteller kvinnen som ikke legger skjul på at det er vanskelig og forvirrende å bli trodd hele veien, unntatt av lekdommerne i rettsvesenet.

Hun understreker at det viktigste for henne nå er å komme seg videre i sitt eget liv.


Karantene

Kvinnens bistandsadvokat, advokat Verna Rege Nilssen, mener saken ikke er enestående.

– Dessverre er dommen en bekreftelse på det hun har opplevd etter at hun rapporterte saken til helsetilsynet som i sin tur politianmeldte psykologen: At hun blir forstått av dem som har greie på det, men likevel ikke blir trodd og møter forståelse hos meddommerne, sier Rege Nilssen.

Bistandsadvokaten mener denne saken viser at også norske psykologer bør ha en etisk karanteneperiode, der en terapeut ikke kan inngå kjærlighetsforhold med pasienter de møter i en behandlingssituasjon.

- Rettssikkerhetsgaranti

Psykologens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde, mener lagmannsdommen er riktig.

– Ingen skal dømmes uten at det er sikkert at det er begått en straffbar handling. Lekdommerne har vært seg dette bevisst og er derfor en vesentlig rettssikkerhetsgaranti mot uriktige domfellelser. Min klient er nå frifunnet for overtredelse av § 193 i to instanser og jeg ber avisen ha respekt for det i fortsettelsen, sier forsvarer Inger Marie Sunde.

Delt også i tingretten

Terapeuten ble også av en delt rett i Jæren tingrett frifunnet for å misbrukt sin stilling. Aktor, politiadvokat Hilde K. Sakariassen, la i tingretten ned påstand om at psykologen måtte dømmes til betinget fengsel i fem måneder og 10.000 kroner i bot, og anket tingrettens frikjennende dom

En samlet Jæren tingrett mente samleier mellom terapeut og pasient objektivt sett var misbruk av tillitsforholdet som oppstår etter langvarig psykoterapi, men de to lekdommerne mente psykologen fra Sør-Rogaland ikke utnyttet pasienten da de ble gjensidig forelsket i hverandre og hadde sex.

- I en slik situasjon, der tiltalte gjengjeldte fornærmedes følelser og ikke gikk lengre enn fornærmede selv ønsket, framsto det ikke overveiende sannsynlig for ham at samleiene ble oppnådd gjennom misbruk av stilling eller tillitsforhold. Handlingene bærer ikke preg av utnyttelse av terapeutens posisjon, mente de to lekdommerne som i motsetning til tingrettsdommer Gunn Elin Lode altså frikjente psykologen for det alvorlige tiltalepunktet om stillingsmisbruk.

«Utilbørlig utnyttelse»

Tingrettsdommer Gunn Elin Lode mente psykologen ikke aktivt brukte sin posisjon for å oppnå seksuell omgang, men mener oppførselen var en «utilbørlig utnyttelse av det overtak stillingen og tillitsforholdet ga ham.»

- I stedet for å avslutte terapien, ta en pause eller søke veiledning hos en kollega, fortsatte han behandlingen og ga uttrykk for følelsene sine til fornærmede og deltok i seksuell kontakt og seksuell omgang med henne, mente tingrettsdommeren i mindretall.


Lukkede dører

Saken gikk bak lukkede dører i Jæren tingrett i april i fjor, og dommen var lenge unntatt offentlighet fordi psykologen motsatte seg offentliggjøring. Han anket en rettslig slutning fra Jæren tingrett der Aftenbladet fikk medhold i krav om innsyn i dommen.

Også Gulating lagmannsrett har imidlertid gitt Aftenbladet medhold i at innholdet i tingrettsdommen kan gjengis offentlig.

«At alle på et tidspunkt havner i en eller annen form for pasientsituasjon, og at pasienter i flere henseende kan være særlig sårbare, bidrar ytterligere til at saken og det tema den belyser - seksuell omgang mellom behandler og pasient - har betydelig offentlig interesse,» skrev lagmannsretten i sin kjennelse om å gi innsyn i tingrettsdommen.

Lagmannsretten mener imidlertid at siden psykologen nå er endelig frifunnet, har både han og kvinnen som var hans pasient et beskyttelsesbehov, selv om saken har stor offentlig interesse.