I ordtaket heter det at alle gode ting er tre. Men på Austrått i Sandnes er tre etasjer en etasje for mye, mener naboer.

– Vi er ikke mot at området bygges ut til boligområde, og vi har forståelse for at det skjer en fortetting i Sandnes. Men det finnes mange mellomløsninger som tar mer hensyn til omgivelsene, sier nabo Hallgeir Hoff.

Det som får naboene til å reagere, er et planlagt leilighetsbygg med til sammen 30 leiligheter fordelt på to og tre etasjer. På det høyeste vil bygget rage 9 meter over bakken målt fra overkant av gulvet i første etasje.

– Stygg vegg

– Det vil bli en stygg vegg mot resten av bebyggelsen, og det vil forringe både bruksverdien og salgsverdien på naboeiendommer, mener nabo Jorunn Haugstad. Hun får støtte av Bjarte Bjørnsen.

– Det er rart at de ikke tenker fortetting i hele området. Det er ikke god byggeskikk å bygge en boligblokk på tre etasjer på flat mark i et villastrøk. Det er dårlig estetikk, og det vil forringe bokvaliteten i området, mener Bjørnsen. Selv er han ikke direkte nabo til det planlagte utbyggingsområdet, men han har likevel valgt å engasjere seg i saken. Det har også flere andre naboer.

Krav om tetthet

I fjor sommer skrev 33 naboer under på en erklæring der det heter «et to etasjes leilighetsbygg ville etter vår oppfatning være mer i tråd med eksiterende bebyggelse og estetikk». Byplansjefen erkjenner at bygg på to etasjer vil være mindre konfliktfylt, men på grunn av nærhet til sentrum er det krav om høy boligtetthet. Derfor har byplansjefen likevel akseptert en løsning der deler av bygget har tre etasjer.

Det planlagte utbyggingsområdet er totalt på 19 dekar og ligger like sørøst for Austrått bo- og aktivitetssenter. I dag er det gårdstun med bolighus sentralt plassert på eiendommen. Gården skal fjernes på sikt, men bolighuset kan benyttes så lenge dagens beboere bruker det som fast bolig. Resten av eiendommen består av landbruksjord.

Den gjeldende reguleringsplanen legger opp til åpen og villamessig bebyggelse med bolighus på en eller halvannen etasje. Men Arkipartner har utarbeidet en ny reguleringsplan på oppdrag fra Vindhagen AS. Planen består av to delfelt og er nå ute på høring.

Eneboliger

I nordenden er det lagt opp til en boligblokk med 30 leiligheter fordelt på to og tre etasjer med en tetthet på 6 boliger per dekar. I sørenden er det lagt opp til 20 eneboliger med tomter mellom 520 og 650 kvadratmeter. Det gir en tetthet på 1,4 boliger per dekar. Totalt for hele feltet gir det en utnyttelse på 2,7 boliger per dekar.

– Vi har hatt møter med byplanavdelingen i Sandnes og føler at vi har gjort det som skal til for å tilpasse oss omgivelsene, sier prosjektleder Rein Olav Hansen i Vindhagen AS. Han viser også til at mesteparten av feltet vil bestå av frittliggende eneboliger.

– Det er mange krefter i fylket og hos fylkesmannen som ønsker en enda større tetthet, sier Hansen.