Sammen med Forus Næringspark har de tre kommunene foreslått ny parkeringsnorm på Forus og Lura.

I forslaget står det at næring får maksimum 1,2 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter bruksareal. Unntaket er industri og lager, der gjelder 0,4 plasser, fordi det er færre ansatte per 100 kvadratmeter på lagerbygninger og industri.

Forslaget skal nå på høring i kommunene, og rådmennene i de tre kommunene håper at planen kan bli vedtatt før nyttår og at ny parkeringsnorm da kan tre i kraft.

Politikerne i kommunalstyret for byutvikling (KBU) behandler saken 30. mai.

- Grunnen til at vi foreslår ny parkeringsnorm nå, er fordi vi har planene klare for bedre kollektiv- og sykkeltilgjengelighet. Ny kollektivbru over E39 åpner blant annet nå i sommer, sier transportplanlegger i Stavanger kommune, Siri Jacobsen til kommunens nettsider.

Bare nybygg og ombygg

Den nye parkeringsnormen som er foreslått strammer inn på hvor mye parkering som tillates på Forus og Lura. Normen gjelder kun næringsområder og ikke private boligområder, og den gjelder bare for nybygg og ombygging, ikke for allerede eksisterende virksomheter.

Begrunnelsen for at bedrifter som driver med handel ikke skal få mer enn 1,2 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter, er at kommunen ikke vil favorisere parkering for handel på Forus og Lura i forhold til andre deler av kommunene. Det skal altså ikke være lettere å parkere på Kvadrat og Ikea enn i Stavanger sentrum.

Ikke for Kvadrat

Denne normen vil ikke gjelde for eksempelvis Kvadrat slik den står i dag. Men hvis Kvadrat søker kommunen om påbygg eller nybygg, vil normen gjelde. Hvis kjøpesenteret for eksempel allerede har totalt har to parkeringsplasser per 100 kvm, så vil de ikke få flere p-plasser når den nye normen er innført.

Men – Kvadrat vil heller ikke miste noen av de eksisterende p-plasser ved innføring av ny norm. Kommunene har ikke mulighet til å fjerne parkeringsplasser som allerede er godkjent.

Utreder frikjøpsordning

I dag har Stavanger sentrum er frikjøpsording for parkeringsplasser.

Den innebærer at du ikke har lov til å etablere parkering på egen eiendom, men du kan betale en sum per parkeringsplass, so så blir disse pengene brukt til å etablere felles parkeringsanlegg.

Forslaget fra rådmennene legger opp til at det skal utredes en slik frikjøpsordning også på Forus og Lura.

Fellesanlegg vil sikre en bedre utnyttelse av parkeringsarealene på Forus og Lura, mener transportplanleggerne.

- Det er mange parkeringsplasser i dette området som ikke er i bruk store deler av døgnet. Dersom de samles i større anlegg, kan de benyttes av flere. Dette vil også frigjøre areal på den enkelte eiendom, sier Jacobsen.