Dersom den ansatte blir 100 prosent sykemeldt før ferien starter, kan han kreve ferien utsatt til et senere tidspunkt i ferieåret. Men da må sykdommen antas å vare i den planlagte ferien. Den ansatte dokumenterer dette med legeerklæring som leveres senest siste dag før ferien tar til.

Det stilles ikke noe krav om en minsteperiode for at det skal være grunnlag for utsettelse. I mange tilfeller vil sykdomsperioden være kortere enn ferieperioden. Arbeidstakeren må da velge mellom å avvikle hele ferien som fastsatt, eller å utsette hele perioden. Partene kan imidlertid bli enige om delvis utsettelse.

Dersom man blir 100 prosent syk under selve ferien, og sykdommen varer i mer enn seks virkedager, kan det kreves at disse dagene flyttes til neste år.

Sykdom før ferien tar til eller etter dens avslutning, teller ikke med (for eksempel sykdom fra lørdag når ferien starter påfølgende mandag). Dagen for sykdommens inntreden teller med ved beregningen.

Også dette kravet må dokumenteres med legeerklæring, og det må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Når ferie utsettes på grunn av sykdom, skal det utbetales sykepenger for sykdomsperioden etter vanlige regler.

Fødselspermisjon

Er du i fødselspermisjon har du rett til å avikle ferien i løpet av permisjonstiden, men du har ikke plikt til å gjøre det. Tar du ferie vil permisjonen forskyves tilsvarende ferien. Men husk at ferie man ikke tar dette året, vil gå tapt.

Ferie i oppsigelsestiden

Hva skjer så hvis det kommer oppsigelse og oppsigelsestiden faller sammen med ferien?

Uten samtykke fra den ansatte kan arbeidsgiver ikke legge ferien i oppsigelsestiden. Unntak gjelder dersom oppsigelsestiden er på tre måneder eller lengre, og ferien ikke allerede er fastsatt. Da kan arbeidsgiver kreve at ferien legges til oppsigelsestiden.

Annerledes er det dersom den ansatte krever å legge ferien til oppsigelsestiden. Da kan den ansatte kreve at ferien avvikles før oppsigelsestidens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni til 30. september) eller innenfor ferieåret.

Våre eksperter svarer gjerne på spørsmål fra leserne. De kan sendes direkte til arbeidsliv@aftenbladet.no og vil bli besvart i Aftenbladet.