Venstremannen var sentral i arbeidet med klimaforliket. Nå tar han parti for fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) i striden mellom de rød-grønne om innføring av rushtidsavgift.

Langeland (SV) og Sund (Ap) viser til at klimaforliket sier at utslippene fra veisektoren må ned. Da må flere må bruke buss, tog, trikk, sykle og gå.

Her står det også at belønningsordningen for kollektivtrafikk skal fordobles i neste års statsbudsjett, forutsatt at det inngås bindende avtaler om lokale og regionale tiltak for redusert biltrafikk.

Flere muligheter

– Riktig, men her kan det være snakk om mange forskjellige tiltak. Dette er ikke låst til én type løsning; altså rushtidsavgift, slik Hallgeir Langeland har prøvd å framstille dette. Det kan like gjerne være snakk om andre tiltak, slik som Tom Tvedt har pekt på, sier Gunnar Kvassheim (V) til Aftenbladet.

Virker bedre

Trafikkekspert Gottfried Heinzerling stiller seg bak det synet:

– Prioritering av kollektivtrafikken på strekninger og i kryss, parkeringsrestriksjoner og en målrettet lokaliseringspolitikk av arbeidsplasser og boliger vil være mer virkningsfullt enn rushtidsavgift, sier forskningssjefen ved Iris til Aftenbladet.

Klype salt

Hallgeir Langeland (SV) trekker stadig fram Stockholmsforsøket som bevis for at rushtidsavgift virker.

Til det sier Heinzerling:

– Evalueringen av Stockholmsforsøket har vist at av de bilistene som har endret atferd, er det bare 30-40 prosent som har gått over til å reise kollektivt. Resten har bare tilpasset bilkjøringen, det vil si at de for eksempel kjører til andre tider, eller tar to lange turer i stedet for fire korte og så videre.

Kanoner

– Å innføre rushtidsavgift på Nord-Jæren vil være å skyte spurv med kanoner, konkluderer Heinzerling og utdyper:

– Køproblemene her er ikke så store. Hvis vi får bort fem-ti prosent av trafikken på veiene i den verste tiden, er problemet løst. Det kan vi klare med å forbedre kollektivtilbudet og med parkeringsrestriksjoner.

Urent mel i posen

Heinzerling går så langt som å si at det er «feigt» og «urent mel i posen» å definere rushtidsavgift som et klimavirkemiddel.

– Dette er først og fremst et virkemiddel for å få ned belastningen på veinettet på visse tider av døgnet. Det går ikke an å selge hva som helst som klimatiltak, selv om en bieffekt er mindre bilkjøring, sier Heinzerling.

Fører ikke fram

Stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim (V) frykter press og trusler fra sentralt hold ikke vil føre til noe godt, snarere tvert om:

Kvassheim minner om at det også står i klimaforliket at «Det er en lokal beslutning hvilke tiltak som skal iverksettes».

– En bred demokratisk lokal og regional prosess som Rogaland nå legger opp til når de nå skal utarbeide Jæren pakke 2, er en god og klok måte å gjøre dette på. Langelands ensidige terping på rushtidsavgift er et kroneksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Nå ser vi at det har fått Eirin Sund og Tom Tvedt til å ryke i tottene på hverandre, sier Kvassheim videre.

Fordobling

– Skal de rød-grønne få denne debatten inn i et konstruktivt spor igjen, er det beste transportpolitikere Langeland og finanspolitiker Sund kan gjøre å sørge for at belønningsordningen for kollektivtransporten blir doblet allerede i revidert budsjett til våren, er Kvassheims oppfordring.

Klarer de det, vil Nord-Jæren få 22 millioner kroner mer til å utvikle busstilbudet, vel å merke dersom samme fordelingsnøkkel som tidligere år brukes.