• FOTO: Scanpix

Presset stiger i jordbruksoppgjøret