Ptil-direktørens tette bånd til Statoil

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, har både ektemann og en person i sitt nære nettverk som jobber høyt oppe i Statoils avdeling for sikkerhet og bærekraft.

Anne Næss Myhrvold har tett bånd til Statoil. Utfordrer det habiliteten hennes som tilsynsdirektør?
 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet ledet ansettelsesprosessen fra departementets side da Anne Næss Myhrvold ble ansatt som direktør i Petroleumstilsynet våren 2013.

Hun påpeker at Myhrvolds habilitet ble vurdert, blant annet som følge av at Myhrvold kom direkte fra stillingen som HMS-direktør i BP Norge. Hun bekrefter videre at departementet var klar over Myhrvolds forbindelser til Statoil.

– Hadde vi vurdert henne som inhabil, ville hun selvsagt ikke fått jobben, sier Nordaas til Aftenbladet.

Selv henviser Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, Aftenbladet til departementet for spørsmål knyttet til vurdering av hennes habilitet, men svarer kort i en epost:

– Når det gjelder spørsmål knyttet til min habilitet er det min arbeidsgiver Arbeids- og sosialdepartementet som er den rette til å svare. I Petroleumstilsynet følger vi interne retningslinjer og krav for vurdering av habilitet fra sak til sak.

Les også

Eva Joly: - For tette bånd i oljenæringen kan åpne for korrupsjon

Ser på rolleblanding

Riksrevisjon bestemte i september at Petroleumstilsynet skal gjennomgås i en såkalt hovedundersøkelse. Undersøkelsen er en grundig gjennomgang av Petroleumstilsynet og tar for seg hvordan tilsynet oppfyller mandatet som det er gitt av departementet når det gjelder forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet i oljeindustrien.

Riksrevisor Per Kristian Foss har uttalt til Aftenbladet at en del av gjennomgangen er å ta for seg mulig rolleblanding ansatte i Petroleumstilsynet møter overfor industrien.

I dag er det ikke uvanlig at ansatte i Petroleumstilsynet går mellom oljeindustrien og tilsynet. Folk som tidligere har jobbet for oljeselskap, får jobb i tilsynet uten at de er pålagt noen karantenetid.

Karantenetid hadde heller ikke Anne Myhrvold da hun fikk jobben i Petroleumstilsynet med et åremål på seks år våren 2013. Hun kom da direkte fra jobben som HMS-direktør i BP Norge.

Etter en rekke hendelser i fjor høst kalte Anne Myhrvold og Petroleumstilsynet inn Statoil, her representert ved Arne Sigve Nylund, til hastemøte om sikkerheten på norsk sokkel.

Under konserndirektør Håland

Myhrvold har imidlertid et tett nettverk innenfor Statoils avdeling for sikkerhet og bærekraft. Innenfor denne avdelingen er Anne Myhrvolds ektemann, Arne Myhrvold, sjefingeniør. Han befinner seg på nivå fem i Statoil-hierarkiet, hvor altså konserndirektør Eldar Sætre troner øverst og alene utgjør nivå en. Nivå to utgjøres av Statoils konserndirektører for de ulike områdene.

Øystein Arvid Håland er konserndirektør for sikkerhet og bærekraft og leder den aller viktigste avdelingen i Statoil som Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med – helse, miljø og sikkerhet.

Under han, i rekken av nestkommanderende i avdeling for sikkerhet og bærekraft, jobber Nina-Elise Breivik Jacobsen. Jacobsen er en del av Anne Myhrvolds nære, private nettverk. Hun har ansvar for miljø på norsk sokkel. Anne Myhrvold og hennes ektemann, Arne, eier sammen med Nina Elise Breivik Jacobsen og hennes mann en familiehytte i Sirdal.

Les også

Vil ha uavhengig havarikommisjon offshore

Eier «bankhytta» i Sirdal

I 2013 kjøpte de den såkalte «bankhytta», som ble bygget av Finansforbundet i 1949. Hytta ligger like ved G.P Tjørhom på Sinnes i Øvre Sirdal. De tre familiene betalte 4,4 millioner kroner for hytta.

Den tredje familien som også er medeier i hytta, har også en representant som jobber i Statoil, Heidi Willoch Frøyland. Hun er i avdeling for logistikk og anskaffelser og kan ikke anses for å være høyt oppe i systemet der hun befinner seg på nivå sju i Statoil-hierarkiet.

-Er det i orden at Petroleumstilsynet direktør, Anne Myhrvold, har så tette bånd til Statoil som utgjør vel 80 prosent av aktiviteten på norsk sokkel?

Aftenbladet har stilt spørsmål til arbeids- og sosialdepartementet som ansatte Anne Myhrvold i 2013. Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter at habiliteten til Myhrvold ble vurdert ved ansettelsen, dette påpekte også statsekretær Cecilie Bjelland i departementet den gang.

I et intervju med Aftenbladet, hvor Bellonas Frederic Hauge reiste kritikk mot departementet og habilitetsutfordringen det var å ansette Anne Myhrvold, som kom direkte fra oljebransjen og BP Norge, svarte Cecilie Bjelland at dette var noe departementet hadde vurdert nøye og hatt stor bevissthet rundt.

Les også

Påstand om ukultur i Petroleumstilsynet granskes av Riksrevisjonen

Da Anne Myhrvold ble ansatt, stilte Bellonas Frederic Hauge spørsmål om Anne Myhrvolds habilitet.
Les også

Statoil kan kutte i offshorebemanningen med støtte fra Ptil

Aftenbladet har spurt ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas i Arbeids- og sosialdepartementet om forholdene knyttet til vurderingen av Anne Myhrvolds habilitet.

– Kjente departementet til at hennes ektemann og personer i hennes nære nettverk, som Myhrvold blant annet eier hytte sammen med, jobbet høyt oppe i Statoils avdeling for sikkerhet og bærekraft?

– Vi kjente til Anne Myhrvolds anliggender, men det er ikke slik at noen erklæres inhabile på grunn av tidligere arbeidsforhold eller, som i Anne Myhrvolds tilfelle, har en ektemann i Statoil. Hver enkelt sak må vurderes konkret, og dersom det er saker hvor dette er aktuelt, er det opp til Petroleumstilsynet å gjøre en konkret habilitetsvurdering, påpeker Nordaas og legger til at det var full åpenhet om ansettelsesprosessen da Myhrvold ble ansatt.

Nordaas sier videre at departementet forutsetter at Petroleumstilsynet følger opp det som ligger i tilsynets instruks om habilitetsvurderinger når det gjelder ansatte med eventuelle rolleutfordringer som følge av at de tidligere var ansatt i oljenæringen.

Myhrvold søkte ikke på jobben

Aftenbladet har stilt følgende spørsmål til tilsynsdirektør Anne Myhrvold.

– Har det vært rollekonflikter i tilknytning til din posisjon som direktør i Petroleumstilsynet og Statoil, hvor du har erklært deg selv som inhabil i spesifikke saker som angår selskapet som følge av dine personlige relasjoner til folk innen sikkerhet og bærekraft i Statoil?

– Opplever du at det betyr noe for tilliten til Petroleumstilsynet at du som direktør har nære relasjoner til personer som har eller kan ha påvirkning i saker som Petroleumstilsynet behandler, hvor også Miljødirektoratet er part?

-Underrettet du departementet om disse båndene på ansettelsestidspunktet?

– Har Petroleumstilsynet i dag åpenhet og en oversikt over alle ansattes mulige rollekonflikter med ansatte i selskap som Petroleumstilsynet fører tilsyn med?

Anne Myhrvold har ikke svart på disse spørsmålene.

Anne Myhrvold overtok som direktør i Petroleumstilsynet etter Magne Ognedal i 2013.

Anne Myhrvold søkte ikke på jobben som tilsynsdirektør. Det tok seks måneder fra søknadsfristen gikk ut til ny direktør var på plass, en liten måned før sittende direktør Magne Ognedal gikk av.

Av øvrige søkere utpekte tilsynsdirektør Finn Carlsen seg som den best kvalifiserte søkeren av de sju personene som søkte jobben. Departementet valgte likevel å ansette en ekstern kandidat.

Aftenbladet har også kontaktet Statoil om hvordan selskapet håndterer eventuelle habilitetsutfordringer knyttet til at ansatte høyt oppe i Statoil-systemet har nære bånd til tilsynsdirektør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

Morten Eek, pressekontakt i Statoil.

– Jobber mot Miljødirektoratet

Pressekontakt Morten Eek sier Statoil er godt kjent med relasjonene til disse enkeltpersonene.

-I tilfellene du referer til er relasjoner mot enkeltpersoner i Petroleumstilsynet vel kjent for oss, og med åpne og avklarte forhold til roller de opptrer i når det gjelder andre parter utenfor Statoil. Begge de ansatte du viser til hos oss har roller med arbeidsområde knyttet til ytre miljø for Statoils drift, hvor instansen de forholder seg til hos myndighetene er Miljødirektoratet, ikke Petroleumstilsynet, forklarer Morten Eek.

Han ønsker ikke å kommentere om det ble gjort endringer i stillingene til Nina Elise Breivik Jacobsen og Anne Myhrvolds ektemann, Arne, som følge av at Anne Myhrvold overtok som tilsynsdirektør.

– Hva gjør Statoil i saker hvor både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet representerer myndighetene. Arbeider de nevnte personene med saker hvor både Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet er involverte i saker?

-I saker hvor begge etatene deltar, vil de du nevner ha oppgaver innen sine fagområder, som er miljø, og da i aksen mot Miljødirektoratet. Andre fagressurser vil ha oppgaver knyttet til Petroleumstilsynet, svarer Eek.

– Mye skal til for å være inhabil

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, er forelagt problemstillingen rundt at Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold har tette bånd til sentrale personer innen helse, miljø og sikkerhet for norsk sokkel i Statoil.

Han sier at det ikke i seg selv er juridisk problematisk at Myhrvold har familiære bånd og vennskapsbånd til betydningsfulle personer innenfor HMS i Statoil. Det er først dersom hvis disse har vært involvert i de aktuelle sakene som Petroleumstilsynet behandler, at det vil kunne oppstå habilitetsutfordringer.

-Lovens regel er at det må foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten for at en person skal vurderes som inhabil. I så fall vil inhabiliteten kunne ramme ikke bare vedkommende selv, men også nærstående personer som en ektefelle eller noen han eller hun har et nært personlig vennskapsforhold til. Også disse vil da kunne bli inhabile dersom de har medvirket i saker som granskes. Men her må det skje en konkret vurdering for den enkelte sak, forklarer han.

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen.

Bernt forklarer videre at dette innebærer at dersom forhold, i for eksempel Statoil, granskes av Petroleumstilsynet, vil direktør Anne Myhrvold og hennes underordnede bare bli inhabile hvis personer hun har en nær tilknytning til har en så vesentlig del av ansvaret for det aktuelle saksforholdet at det er nærliggende at disse forholdene og handlingene vil kunne bli et tema i granskingen.

Det er svært viktig at tilsynet skjermer seg så godt som mulig mot beskyldninger om kameraderi og nettverkstilknytning

– Ptil må være nøye

Selv om det altså skal en del til før eventuell inhabilitet slår inn, mener Bernt at det er viktig at Petroleumstilsynet er svært nøye med habilitetsutfordringer, spesielt ettersom personer flyter mellom oljeselskap og tilsynsmyndighet. Han påpeker også at det bør være åpenhet om relasjoner som kan by på habilitetsutfordringer i forvaltningen.

-For å ha troverdighet bør Petroleumstilsynet ha en sjekkliste over kjente relasjoner mellom sine ansatte og selskaper som undersøkes for å unngå habilitetsproblemer. Hvor dette kan bli en problemstilling, i større og mulige kontroversielle saker, bør det uansett overveies å legge den avsluttende saksbehandlingen og avgjørelsen i saken til et annet forvaltningsorgan, i praksis vel departementet. Det er svært viktig at tilsynet skjermer seg så godt som mulig mot beskyldninger om kameraderi og nettverkstilknytning, også der det ikke er tale om inhabilitet etter forvaltningsloven.

Arbeids- og sosialdepartementet måtte til slutt rydde opp i saken hvor Ptil-ansatte eide oljeaksjer i blant annet Statoil. Her fra Gullfaks-feltet.

Ansatte eide aksjer i oljeselskap

Etter at nettstedene Sysla og Offshore for to år siden skrev at ansatte i Petroleumstilsynet eide aksjer i selskaper de var tilsynsmyndighet for, måtte Arbeids- og sosialdepartementet til slutt gripe inn og rydde opp.

I det lengste insisterte Petroleumstilsynet på unntak fra regelverket om at ansatte kunne eie oljeaksjer – også i selskap de ansatte selv førte tilsyn med.

Dette brøt med instruksen fra departementet som ga tydelig tilbakemelding til Petroleumstilsynet om at ansatte som har tilsynsansvar og kontakt med selskapene ikke skal eie aksjer.

I dag har fortsatt ikke personer som kommer fra ulike posisjoner i oljeselskap og inn i tilsynsmyndigheten noen karantenetid.

Bernt mener det vil være ønskelig med en eller annen form for karanteneregler for personer som går direkte fra oljebransjen til Petroleumstilsynet, slik at det er tydelig at de holdes borte fra saker som gjelder tilsyn og oppfølging av selskapet de tidligere jobbet for.

Publisert:
 1. Petroleumstilsynet
 2. Korrupsjon
 3. Equinor
 4. Cecilie Bjelland
 5. Miljødirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Lastebil­sjåføren har forklart at han ikke så rulle­ski­løperen før døds­ulykken i Strand

 2. Hytte brant ned i Sand­nes: – Kun mater­ielle skader

 3. Snart er vi 500.000 roga­lend­inger – Sand­nes øker mest

 4. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

 5. Gutt hentes av luft­ambulanse etter å ha falt ut i foss i Lyngdal

 6. Ny forsvarer inn i Birgitte-saken