Staten må øke støtte til solfangere

Norge ligger på bunnen av listen av land som bruker solfangere. Staten må øke støtteordningene og gi mer informasjon, mener Framtiden i våre hender.

Publisert:

Framtiden i våre hender mener at politikerne må øke støtten til halvparten av investeringskostnadene for solfangere gjennom Enova, slik at det blir en nedbetalingstid på maks fem år. Foto: Zero

Hilde Øvrebekk
Kommentator

Ifølge beregninger gjort av Framtiden i våre hender basert på tall fra det internasjonale energibyrået (IEA) var det installert bare om lag tre solfangere per 1.000 innbygger i norske boliger i 2009. Til sammenligning, var det 83 i danske hus, mens Østerrike som har ganske likt klima som i Norden, hadde hele 485 solfangere per 1.000 innbygger.

— I andre land har det vært mye mer fokus på hvor bra solvarme er. I Østerrike, for eksempel, har annet hvert hus solfangere på taket, sier Liv Thoring, fagrådgiver for energi i Framtiden i Våre Hender.

Varmer opp vann

Mens solceller lager elektrisitet, varmer solfangere opp vann. Det krever et anlegg bestående av solfanger, varmelager og distribusjonssystem. Solfangeren er typisk en svart, isolert plate som absorberer energien fra solen. Varmen blir transportert ut av solfangeren ved hjelp av væske (vann) eller luft.

Dette kan brukes til oppvarming av tappevann eller til boligoppvarming, slik at du slipper å bruke så mye annen energi. Alternativt kan varmen lagres til senere bruk.

Ifølge Framtiden i våre henders rapport kan en familie tjene 68.000 kroner over en 20-årsperiode hvis de monterer et solfangeranlegg.

Gitt at gjennomsnittlig strømpris de neste 20 årene holder seg på dagens nivå (ca 90 øre), at solfangeranlegget har en levetid på 20 år og at man monterer en 12 m2 solfanger som har et årlig utbytte på 6.000 kWh, vil dette gi en innsparing på 108.000 kroner, sier Thoring.

Støtteordninger

Et solfangeranlegg i denne størrelsen koster rundt 50.000 kroner, men du kan få refundert 10.000 kroner av utgiftene fra Enova.

I Østerrike får forbrukere dekket 50 prosent av investeringskostnadene på solfangeranlegg og installasjon. Landet har 483 av disse enhetene per 1.000 innbygger, ifølge Thoring.

I Sverige og Danmark har det vært støtteordninger for kjøp av solfangere i en årrekke, mens Norge hadde det i 1992-93 og fikk det først tilbake i 2008. — Vi mener at politikerne må øke Enova-støtten til slike solvarmeanlegg til halvparten av investeringskostnadene gjennom Enova, slik at det blir en nedbetalingstid på maks fem år. Da vil folk se nytten av investeringen i løpet av den tiden de forventer å bli boende i huset, sier Thoring.

Svak lønnsomhet

KanEnergi og Sintef Byggforsk publiserte tidligere i år en rapport fra et prosjekt på oppdrag av Enova.

De beregnet et teoretisk potensial for solfangere i Norge innen 2020 på 1,6 TWh. Det innebærer at alle nybygg installerer solfangere og at 11 prosent av boligene og 50 prosent av yrkesbyggene som rehabiliteres får solfangere.

Men ifølge rapporten finnes det flere barrierer som hindrer større bruk av både solvarme og solstrøm i Norge. Forholdsvis store investeringsbehov koblet til svak lønnsomhet er en hovedbarriere.

Videre er norske leverandører av solvarmeanlegg relativt små, har begrensede ressurser og har i noen tilfeller begrenset erfaring og kompetanse. Begrenset markedsføring av solvarme fører igjen til svak kunnskap blant potensielle brukere, og dermed også svak etterspørsel.

Mer informasjon

— Når andre har fått det til, og ikke vi, henger det i stor grad sammen med at vi har hatt lave priser på strøm- og fyringsolje, dårlige statlige støtteordninger for å implementere teknologien og lite informasjon om at dette er en teknologi som er godt egnet for våre breddegrader. En solfanger er ikke avhengig av sol fra skyfri himmel for å gi effekt. Allerede i februar/mars kan huseiere med solfangere på taket redusere fyringsutgiftene, sier Thoring.

— Det er blant annet viktig å få på plass miljørådgivere i kommunene som kan komme og informere folk om hva dette innebærer, slik de har i Sverige, legger hun til.

Ifølge Enova-rapporten kan solvarme i mange tilfeller være spesielt lønnsomt for større varmebrukere, slik som hotell, idrettsanlegg/svømmehaller og helseinstitusjoner som også har stort forbruk i sommerhalvåret.

— Det må være et krav om at solfangere blir standard i alle offentlig bygg i Sør-Norge, sier Thoring.

Publisert: