Rustesting av nyansatte i oljå stoppet av Datatilsynet

I en årrekke har ConocoPhillips rustestet alle nyansatte. I høst satte Datatilsynet ned foten for praksisen. Men oljeselskapet fortsetter å teste enkelte grupper nyansatte.

Publisert: Publisert:

ConocoPhilips rustestet alle sine nyansatte. Her er Olje- og energiminister Tord Lien i samtale med administrerende direktør Steinar Våge i ConocoPhillips. Til venstre plattformsjef Knut Ove Kristiansen. I bakgrunnen står Zulu-plattformen. Foto: Jarle Aasland

1. august innførte ConocoPhillips tilfeldige alkohol— og narkotester av 620 medarbeidere med sikkerhetskritiske stillinger i selskapet. Praksisen har vakt sterke reaksjoner blant de ansatte. Siden 90-tallet har imidlertid selskapet rustet alle nyansatte. Det er det nå slutt på.

— Vi godtok ikke denne omfattende testingen og så ikke at den ville ha noen positive effekter, sier seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt i Datatilsynet.

Tilsynet sendte derfor et brev med sine vurderinger av saken til ConocoPhillips. Selskapets ledelse valgte deretter å avslutte praksisen. Dette skjedde tidlig i september.

— Vi mener testingen var en inngripen i jobbsøkernes personvern. Det har bakgrunn i måten testingen skjer på og at det samles sensitive personopplysninger om svært mange. Vi ønsker ikke at slik testing skal bli vanlig praksis i norsk arbeidsliv, sier Ljøgodt.

Fortsetter testing

— Datatilsynet er tydelig på at testing ved ansettelse neppe har forebyggende effekt i seg selv. Vi aksepterer det når det gjelder nyansatte generelt, men mener arbeidsmiljøloven gir adgang til å foreta medisinske undersøkelser av folk som skal ansettes i sikkerhetskritiske stillinger. Derfor vil vi fortsette med det, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips.

Han peker videre på at Datatilsynet mener tilfeldig testing av medarbeidere som allerede er ansatt i sikkerhetskritiske stillinger, ikke er i strid med personvernloven. Dette er testingen Aftenbladet har skrevet om tidligere i år.

— Tilsynet sier at slik testing trolig vil kunne ha en preventiv effekt. Det er også Conoco-Phillips’ poeng, sier Kvendseth.

Behandles av Ptil

— Under gitte forutsetninger åpnet vi for at tilfeldig rusmiddeltesting av personer i sikkerhetskritiske funksjoner er greit, sier seniorrådgiver Ljøgodt.

Ett av stridens kjernetemaer har imidlertid vært at fagforeningene mener ConocoPhillips-ledelsen har satt altfor brede avgrensninger for hvilket personell som er sikkerhetskritisk. I dag gjelder ordningen 620 ansatte. Dette spørsmålet har ikke Datatilsynet vurdert.

— Vi har ikke nok kompetanse om bransjen til å vurdere hvilke funksjoner som er sikkerhetskritiske. Dette er dessuten spørsmål som berøres i arbeidsmiljøloven, og rent formelt er det derfor ikke vårt bord, sier Ljøgodt.

Det er vanligvis Arbeidstilsynet som håndterer saker knyttet til arbeidsmiljøloven. For offshorespørsmål er det imidlertid Petroleumstilsynet (Ptil) som har ansvaret, og denne saken er nå til behandling i Ptil. I dag møtes partene for å diskutere saken.

- Bryter med loven

Det var advokat Vidar Lindbekk i Norman & Co som på vegne av fagforeningen Lederne klaget inn rustestingen til Datatilsynet. Testing av nyansatte har så langt skjedd med fagforeningenes velsignelse, men advokaten fant grunn til å sette spørsmålstegn ved praksisen. Klagen var derfor todelt, og gjaldt både testingen av nyansatte og tilfeldig testing av medarbeidere.

— Jeg mener rustestingen bryter med prinsipielle krav om at arbeidsgiver må ha god begrunnelse for å trenge inn i ansattes personlige sfære. Etter min vurdering bryter praksisen med både personvernloven og arbeidsmiljøloven, sier Lindbekk.

Ettersom også en annen fagforening, Ekofisk-komiteen, har klaget inn den vilkårlige testingen av ansatte til Petroleumstilsynet, har Lederne foreløpig valgt å la denne delen av klagen ligge etter at Datatilsynet ikke ville vurdere spørsmålet.

— Etter mitt syn kan ikke Ptil tillate testing i det omfanget som i dag foregår, sier Lindbekk.

Publisert: