Politikerne vil ikke granske milliardskandale i nord

GOLIAT-FELTET: Nå sier de ja til den andre oljeutbyggingen i Barentshavet. Men stortingsflertallet vil ikke granske hva som gikk galt da den første ble til et skandaleprosjekt.

Daværende olje- og energiminister Tord Lien (FrP), til venstre, og kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff markerer at Goliat-plattformen har ankommet Norge i april 2015.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Mandag sier Stortinget med stort flertall ja til planene for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne stemmer nei.

Veien fram til realisering har vært lang og kronglete for oljeutbyggingen som Equinor, tidligere Statoil, utsatte flere ganger på grunn av manglende lønnsomhet.

HJEMME I ITALIA BLE HAN ETTERFORSKET FOR MILJØKRIMINALITET. I NORGE SKULLE HAN LEDE MED PROSJEKTET MED Å PRODUSERE DEN FØRSTE OLJEN FRA SÅRBARE OMRÅDER I NORD. LES HISTORIEN OM DET SOM SKJEDDE DA ENI BYGDE GOLIAT-PLATTFORMEN

Castberg er det andre oljefeltet som bygges ut i Barentshavet etter Goliat - som sprakk med rundt 20 milliarder kroner (62 prosent). Også gassutbyggingen Snøhvit i Barentshavet, som startet produksjonen i 2007, hadde gigantoverskridelser. Sprekken på Snøhvit-utbyggingen beregnes til cirka 50 milliarder 2017-kroner (49,5 prosent).

På Stortinget er politikerne opptatt av å lære av tidligere feil, men flertallet ser ingen grunn til å granske den siste skandalen, Goliat.

DETTE MINDRETALLET VIL GRANSKE:

Les også

-Ja, Goliat-skandalen må granskes

I 2014 lå Goliat-plattformen fortsatt ved verftet i Sør-Korea. Eni lovte norske myndigheter at den ikke skulle reise før den var helt ferdig. Det skjedde ikke.
Ketil Kjenseth, Venstre

«Lærdommen fra Goliat er at vi må være tilbakeholdne med å dele ut lisenser til prosjekter med marginal lønnsomhet»

Ketil Kjenseth, Venstre, leder energi- og miljøkomiteen

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Venstre er i utgangspunktet skeptiske til oljeaktivitet i Barentshavet av hensyn til miljø, klima og økonomisk risiko i prosjektene. Venstre er generelt mot oljeutvinning i sårbare områder.

Jeløyaplattformen innebærer at det ikke skal åpnes for oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørefeltene, Skagerrak, Jan Mayen og iskanten. Iskanten skal defineres i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, etter Faglig forums anbefalinger. Det er en god sannsynlighet for at denne definisjonen vil påvirke adgangen til visse områder i Barentshavet. Det skal generelt stilles strenge miljøkrav ved norsk oljeproduksjon.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Lærdommen fra Goliat er at vi må være tilbakeholdne med å dele ut lisenser til prosjekter med marginal lønnsomhet. I tillegg må man hele tiden forsikre seg om at operatørene har et sterkt fokus på HMS.

At Goliat har vært et skandaleprosjekt er det liten tvil om. Venstre, sammen med KrF, var de eneste partiene på Stortinget som stemte mot Goliat-utbyggingen da den var til behandling i Stortinget i 2009. En årsak, ved siden av klima- og miljøhensyn, var at Goliat-feltet hadde tvilsom lønnsomhet.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Det blir kontinuerlig holdt tilsyn med norsk olje- og gassvirksomhet for å sørge at aktiviteten foregår innenfor forskriftene og reglene som er satt. Om det er behov for ytterligere ettergåelse av prosjektet må regjeringen vurdere.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– I Goliat-utbyggingen er det ikke Statoil/Equinor som primært har vært problemet. De har generelt hatt gode rutiner for HMS mv. Det er derfor i utgangspunktet ikke noen direkte sammenheng mellom de to prosjektene, selv om vi selvfølgelig må ta lærdommene fra Goliat med oss.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Petroleumsnæringen har spilt en svært viktig rolle i å skape vekst og verdier for Norge. Nå er vi imidlertid i en ny situasjon, der verden skal redusere sin avhengighet av fossil energi dramatisk de neste tiårene. Det vil også få betydning for norsk petroleumsforvaltning. Venstre mener at vi bør tenke nytt når det gjelder oljeskattesystemet. Vi vil blant annet senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen. Vi vil gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet for å unngå ulønnsom næringsstøtte fra staten til petroleumssektoren. Det er imidlertid krevende å få gjennomslag for store endringer i petroleumsforvaltningen så lenge det er et stort flertall på Stortinget for dagens system, så på dette området må vi fra Venstres side ha et langsiktig perspektiv frem mot 2030.

Hege Haukland Liadal, Ap.

« Arbeiderpartiet vil kreve kostnadskontroll og at alle feltutbygginger skal ha krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet»

Hege Haukeland Liadal, Arbeiderpartiet, energi- og miljøkomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Det er viktig at Norge åpner nye felt og fortsetter med vår viktigste næring for felles velferd. Norge og verden trenger vår energi. Arbeiderpartiet er opptatt av å skape arbeidsplasser i hele landet. Gjennom felt utenfor Nord-Norge vil vi skape nye kompetansearbeidsplasser og fortsette å utvikle vår viktigste næring. Ingen annen næring er i nærheten av å gi oss den rikdom som skaper grobunn for vår felles velferd. Arbeiderpartiet er meget klar på at utbygging i Barentshavet skal gi lokale og regionale ringvirkninger til havs og på land.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Arbeiderpartiet vil kreve kostnadskontroll og at alle feltutbygginger skal ha krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette er sammen med HMS de viktigste faktorer for legitimitet i befolkningen og ikke minst om ungdom vil satse på ei framtid i olje og gassnæringen.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Arbeiderpartiet vil kreve av Equinor at befolkningen i nord skal se at olje- og gassproduksjonen skal gi de store lokale ringvirkninger. Vi vil legge politiske føringer bak hver utbygging slik vi alltid har gjort. Det viktigste «oljebudet» er at petroleumsnæringen skal gi store verdier tilbake til lokalområdene det drives i. Dette ser vi at har hatt stor betydning for den velferdsutbygging vi for eksempel har hatt i Rogaland. Vi har vært og er en attraktiv region å etablere bedrifter i så vel som å bo i. Det skal vi også få til i Finnmark og Nord-Norge.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Vi er tydelige på krav om en grønnere linje for utvinning og produksjon. Vi har ambisjoner for at Norge skal være først ute i verden med CO₂-lager i Nordsjøen samt hele tiden utvikle teknologi som hele verden kan ta del i. Arbeiderpartiet mener dette er med på å gi bransjen legitimitet og oppslutning for landets viktigste bransje. Den norske modell for petroleumsproduksjon må ikke stå en dag stille, men være i konstant utvikling. Men første og viktigste premiss for næringen vil alltid stå fast for oss og det er helse, miljø og sikkerhet.

LES OGSÅ:

Les også

Gunnar Berge: – Staten bør stille strengere krav til asiatiske verft

Les også

HMS-arbeidet i petroleums-næringen må tilpasses nye tider

Sandra Borch, Senterpartiet

«Slik det ser ut nå, vil staten vil tjene 13 milliarder kroner på Goliat-feltet»

Sandra Borch, Senterpartiet, energi-og miljøkomiteen

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja, norsk olje- og gassvirksomhet, Norges suverent viktigste næring, har behov for nye arealer for leting og utvinning, og virksomheten i Barentshavet må forstås i lys av det. Barentshavet vest har vært åpent for leting i over 20 år. Barentshavet sørøst ble åpnet for leting i 2012. Det er positivt. Vi har behov for aktivitet og arbeidsplasser i nord.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Det er viktig å ha streng kostnadskontroll og søkelys på risikofaktorer. Likevel må vi har forståelse for at dette er krevende utbygginger.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Jeg er usikker på om en granskning vil tilføre noen merverdi. Slik det ser ut nå, vil staten vil tjene 13 milliarder kroner på Goliat-feltet.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Nei.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

–Uten tvil. Vi snakker om rammevilkårene for en næring som har tilført fellesskapet enorme verdier og skapt titusenvis av arbeidsplasser i hele landet.

Margret Hagerup, Høyre, stortingsrepresentant fra Rogaland

«Det er viktig at vi legger til rette for at lønnsomme ressurser på sokkelen kan utvinnes, slik at vi i et globalt perspektiv fortsetter å bidra til grønnere energi.»

Margret Hagerup, Høyre, arbeids- og sosialkomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja, det er viktig fordi verden trenger norsk olje og gass. Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring og har bidratt til stor aktivitet i hele landet. Næringen trenger forutsigbarhet, og når Castberg nå er godkjent, trengs det nye leteområder for å opprettholde aktiviteten. Det er viktig at vi legger til rette for at lønnsomme ressurser på sokkelen kan utvinnes, slik at vi i et globalt perspektiv fortsetter å bidra til grønnere energi.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Goliat-feltet har hatt utfordringer. Det er viktig at myndighetene følger opp at Goliat forblir i stabil, effektiv og sikker drift i årene som kommer. HMS-regimet i norsk petroleumsvirksomhet er tuftet på samarbeid og medvirkning, og på ansvarliggjøring, respekt og dialog mellom de tre partene; myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Det er et system som har vist seg effektivt og konstruktivt, og det er viktig at dette arbeidet opprettholdes.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Det er ikke en aktuell problemstilling for øyeblikket.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Nei.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

–Ja, Høyre har ingen planer om å endre rammevilkårene for petroleumsnæringen. Det norske styringssystemet har klart å legge til rette for effektivitet, og samtidig gjennomføre en politikk som sikrer at forvaltningen av olje- og gassressursene bidrar til en langsiktig utvikling av det norske samfunnet. Den norske modellen representerer også høy grad av integritet, åpenhet og gjennomsiktighet når det kommer til hvordan petroleumspolitikken har blitt praktisert.

LES OGSÅ:

Les også

– Statoil valgte heller å høre på italienerne. Det var overraskende

Les også

Eni-sjef fikk sparken etter at han nektet å fire på Goliat-sikkerhet

Terje Halleland, Frp, representerer Rogaland.

«Alle som arbeider med forvaltningen av petroleumssektoren må ta lærdom av Goliat»

Terje Halleland, Frp, energi- og miljøkomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja, og ikke for å glemme viktigheten av gass. Barentshavet er en del av norsk sokkel som det er helt naturlig å utvikle og utvinne nye områder for næringen.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Goliat er et prosjekt som nå er i ferd med å komme på skinner etter en trang og vanskelig start og kommer til å bidra med positive inntekter til fellesskapet i mange år fremover.

Norge har systemer og strukturer som skal ivareta alle sidene av slike prosjekter. Goliat har vist at det er et stort behov for slike. Alle som arbeider med forvaltningen av petroleumssektoren må ta lærdom av Goliat.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Per i dag er ikke dette en aktuell problemstilling.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg ?

– Alle søknader om drift og utvikling på norsk sokkel vil bli behandlet med samme utgangspunkt uavhengig hvem som deltar i prosjektet.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Ja, og den har tjent oss godt i mange år og vil gjøre det i mange år fremover. Fremskrittspartiet kommer til å arbeide for at dagens rammebetingelser for næringen skal bli stående.

Liv Kari Eskeland, Høyre.

«Utsettelser og stopp i produksjonen er også et tegn på at vi setter sikkerhet og miljø i høysete»

Liv Kari Eskeland, Høyre, energi- og miljøkomiteen.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Vi støtter opp om en politikk som er forutsigbar og som trygger arbeidsplasser og velferd for nåværende og kommende generasjoner. Det betyr at vi holder stø kurs i forbindelse med beslutninger som er fattet og at vi utvinner de ressursene som er lønnsomme.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Goliatutbyggingen har hatt ulike utfordringer og en krevende oppstart. Men utsettelser og stopp i produksjonen er også et tegn på at vi setter sikkerhet og miljø i høysete, og at dette alltid kommer først. Det vil være flere læringspunkt fra denne utbyggingen, slik det har vært fra alle utbygginger. Dette er en del av den kontinuerlige lærings- og innovasjonsprosessen.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Ikke slik jeg ser det.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Hver utbygging vil bli håndtert hver for seg. Eqionor har en lang referanseliste bak seg, og Goliat er bare et av svært mange prosjekt selskapet har tatt del i.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Slik vi ser det fungerer den norske modellen for petroleumsforvaltningen godt, og vi har ingen plan om å endre rammevilkårene for norsk petroleumsnæring.

LES OGSÅ:

Les også

– At en tilsynsmyndighet tillater seg å mase i fire år, er ganske spesielt

Les også

Anniken Hauglie: - Eni har strukket strikken langt

Else-May Botten, Arbeiderpartiet.

«Vi har på nåværende tidspunkt ikke sett noen grunn til å foreslå endringer»

Else-May Botten, Ap, energi- og miljøkomiteen.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet, og vi mener at petroleumsnæringen er viktig også for utvikling i relaterte næringer som verftsindustri og skipsfart og for annen næringsvirksomhet med store muligheter, som havbruk og havbasert fornybar energi. Vi vil sikre aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal. Petroleumsindustrien er på vei inn i områder i Barentshavet, som har viktige verdier for Norge totalt sett. I slike områder er det viktig at ringvirkningene blir tydelige og reelle.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– En plan for utbygging og drift skal i utgangspunktet redegjøre for det totale utbyggingskonseptet. Arbeiderpartiet legger til grunn petroleumsloven og de krav som ligger der i forbindelse med utbygging av Johan Castberg og eventuelt andre nye utbygginger. Gjennom snart 50 år er det produsert og solgt rundt 45 prosent av det vi antar finnes av utvinnbare ressurser i petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel og det er klart at erfaringer fra virksomheten har en stor betydning for videre utvikling av sektoren. Dette er også en viktig del av de lover og forskrifter utbygger av et felt må forholde seg til og følge, og som er en avgjørende viktig del av en utbygging at alle aktørene har god kunnskap om.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Arbeiderpartiet har ikke foreslått noen gransking.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Arbeiderpartiet legger til grunn proposisjonen som ligger til behandling av Johan Castberg feltet og den plan for utbygging og drift som er lagt fram for den videre behandling av saken i Stortinget.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Vi vil sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. Vi har på nåværende tidspunkt ikke sett noen grunn til å foreslå endringer.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) representerer Rogaland på Stortinget.

«Vi har gått glipp av tusenvis av arbeidsplasser i Norge, samtidig som utbyggingen i utlandet har både har kostet menneskeliv og felleskapet milliarder av kroner»

Torstein Tvedt Solberg, Ap, utdannings- og forskningskomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Arbeiderpartiet er meget klar på at utbygging i Barentshavet skal gi lokale og regionale ringvirkninger til havs og på land. At det skaper nye arbeidsplasser i Norge er en forutsetning for fortsatt utvinning av fellesskapets ressurser.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– At borte ikke er bra, og hjemme alltid er best. Vi har gått glipp av tusenvis av arbeidsplasser i Norge, samtidig som utbyggingen i utlandet har både har kostet menneskeliv og felleskapet milliarder av kroner. Leveregelen fremover skal være: Prosjekter i Norge skal skape arbeid og aktivitet i Norge.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Gransking er per nå ikke aktuelt, men læring, forbedring og unngå de samme feilene igjen er pålagt alle aktørene.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Arbeiderpartiet vil legge tydelige politiske føringer bak enhver utbygging slik vi alltid har gjort, og kreve av Equinor at befolkningen i nord skal se store lokale ringvirkninger.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Det er farlig å bli for selvgod, men det finnes ingen bedre modell. Selvsagt skal den forbedres, kun slik forblir den best, og fremover må vi sette enda strengere krav til å minske utslipp, HMS og teknologiutvikling enn tidligere. Mulig havvind på Johan Castberg og CCS i Nordsjøen er spennende eksempler på dette.

LES OGSÅ:

Les også

– Goliat-kontanter viktig for Statoil-kassen

Les også

Statoil skrøt av kvaliteten på skandaleplattformen Goliat

Geir Pollestad, Senterpartiet.

«Goliat må vel sies å ha spesielt høyt potensiale for å lære av feil»

Geir Pollestad, Senterpartiet, næringskomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Ja. Næringen trenger areal og nye funn. Barentshavet har vært åpent for oljevirksomhet lenge. Og prosjekter her vil gi arbeidsplasser og verdiskaping i nord.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– Jeg forventer at næringen lærer av alle utbygginger. Goliat må vel sies å ha spesielt høyt potensiale for å lære av feil.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Jeg ser ikke noe behov for det. Alle prosjekter er beheftet med risiko og noen ganger skjærer det seg.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

– Nei.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Ja. Det har tjent det norske samfunnet vel, og tror vi på modellen må det gjelde i både gode og dårlige dager.

Øystein Langholm Hansen, Ap.

«Et strengt, om mulig enda sterkere kontrollregime bør gjennomføres i forbindelse med utbyggingen»

Øystein Langholm Hansen, Ap, transport og kommunikasjonskomiteen, Rogalandsbenken.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Det er to grunner til å produsere olje og gass også fra Barentshavet. Norge ligger i front på innovasjon og eksport av oljerelaterte produkter. Eksporten av disse er avgjørende for mange av verdens fremste produsenter i Norge. I tillegg vil selve produksjonen av olje og gass være med på å sikre velferdssamfunnet vårt i framtiden. Men både leting og produksjon må foregå under et meget strengt regime for å hindre uønskede hendelser.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

– At vi må sørge for at plattformer og utstyr produseres under et strengt kontrollregime, og at de operatørene som slipper til kan vise til erfaring fra produksjon i lignende farvann.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt, selv om tanken nok har streifet noen og enhver.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg ?

– Nå er Equinor pålagt ilandføring av Johan Castberg. Dette fordi lokale ringvirkninger er veldig viktig for Arbeiderpartiet. Et strengt, om mulig enda sterkere kontrollregime bør gjennomføres i forbindelse med utbyggingen.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Den norske modellen gjør at det stilles stadig sterkere krav om enda grønnere produksjon. Når vi får på plass CO₂-fangst og -lagring i stor skala, blir produksjonen enda grønnere. Dette vil vi lagre i Nordsjøen. Der er det lagerkapasitet for hele Europa i lang tid framover. Dette er en av driverne for norsk innovasjon og produksjon, sikret gjennom den norske modellen.

Stefan Heggelund

«Equinors deltakelse i Goliat-utbyggingen vil med andre ord ikke få betydning for behandlingen av Johan Castberg»

Stefan Heggelund, Høyre, energi- og miljøkomiteen.

– Er det viktig å produsere olje i Barentshavet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring og har i tiår bidratt til arbeid og aktivitet over hele landet – fra Nordkapp til Lindesnes. I tillegg bidrar næringen med store skatteinntekter til velferdssamfunnet. For oss er det viktig å føre en langsiktig og forutsigbar petroleumspolitikk som legger til rette for at lønnsomme ressurser på norsk sokkel utvinnes.

– Hva er den viktigste lærdommen etter Goliat-utbyggingen?

Det er ingen tvil om at Goliat-feltet har hatt en vanskelig gjennomførings- og oppstartsfase. Derfor er det nå viktig at myndighetene følger opp at Goliat i årene framover forblir i stabil, effektiv og sikker drift, samtidig som det sørges for et høyt nivå og kontinuerlig forbedringsarbeid når det gjelder blant annet sikkerhet og miljø.

– Skal Goliat-utbyggingen granskes?

– Det er ikke en aktuell problemstilling for øyeblikket.

– Vil Equinor (tidl. Statoil) sin deltakelse i Goliat-utbyggingen få betydning for behandlingen av Johan Castberg?

Stortinget behandler hver utbyggingssøknad separat. Equinors deltakelse i Goliat-utbyggingen vil med andre ord ikke få betydning for behandlingen av Johan Castberg.

– Er den norske modellen for petroleumsforvaltning rett?

– Den norske petroleumsmodellen har tjent Norge godt gjennom mange tiår og vil forhåpentligvis gjøre det også i flere tiår fremover. Siden produksjonen på norsk sokkel startet tidlig på 70-tallet, har verdien av olje og gassproduksjon bidratt med over 14 000 milliarder kroner til Norges brutto nasjonalprodukt målt i dagens kroneverdi – det er nesten det dobbelte av dagens verdi av Oljefondet. Høyre har for øyeblikket ingen planer om å endre på rammevilkårene for norsk petroleumsnæring.

Aftenbladet har også forsøkt å få svar fra KrFs Olaug Bollestad. Hun har ikke svart på våre henvendelser.

Publisert: