SSB: Oljeselskapene har ikke fått kaldere føtter

Operatørene i oljenæringen har like stor vilje til å investere i rørtransport og utvinning av olje og gass som for tre måneder siden. Og investeringene i 2014 slo alle rekorder, ifølge SSB

Publisert: Publisert:

Oseberg-feltet Foto: Scanpix

Denne artikkelen er over fem år gammel

Oljeselskapene har ikke fått kaldere føtter de siste månedene. Oljeselskapene tror fortsatt investeringene innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir 189 milliarder kroner i 2015, viser helt ferske tall for Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er det samme anslaget operatørene ga i desember i fjor.

Les også

Oljeinvesteringer for 188,6 milliarder neste år

Investeringene kraftig ned

Les også

Lav oljepris – den nye «normalen»?

I desember ble den totale mengden investeringer innen olje— og gassvirksomhet forventet å øke med tre prosent til 219 milliarder i 2014, som var 8,7 milliarder mindre enn oppgitt i 3. kvartal 2014. Deretter forventet SSB et ras videre nedover til 189 milliarder i 2015.

Endelige investeringer i 2014 utgjorde 214,3 milliarder kroner – 2 prosent lavere enn anslaget fra 4. kvartal 2014, melder SSB torsdag formiddag.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i midten av februar.

Les også

Oljenedturen blir større enn ventet

Svært høyt nivå

Selv om tellingen indikerer et klart fall i investeringene i 2015 så er investeringene som anslås likevel på et svært høyt nivå historisk sett, ifølge SSB.

Plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for feltutbyggingen Johan Sverdrup ble levert til myndighetene for godkjenning fredag 13. februar.Prosjektet er nå med i investeringstellingen. At investeringsanslaget for 2015 likevel er uendret sammenlignet med forrige kvartals anslag har særlig sammenheng med lavere anslag innen investeringskategoriene felt i drift og leting.

Nedgangen startet i fjor

Investeringene i 4. kvartal endte på 51,6 milliarder kroner. Dette er 8,3 prosent lavere enn hva som ble anslått i 4. kvartal og 6,1 prosent lavere enn de påløpte investeringene i 3. kvartal.

«Dette tyder på at nedgangen som indikeres for 2015 startet allerede i 2014. Dette underbygges også av at oljeinvesteringene i et normalår er høyest i 4. kvartal», skriver SSB

Nedgangen fra 3.— til 4. kvartal var størst innen felt i drift mens investeringene innen feltutbygging viste oppgang.

Mindre leting og færre felt

  • Investeringene til leting og konseptstudier i 2015 anslås til 25,9 milliarder kroner.
  • De oppgitte investeringene for felt i drift i 2015 er på 72,2 milliarder kroner.
    Dette er henholdsvis 5,8 og 6,3 milliarder lavere enn oppgitt i forrige kvartal.

Hvis vi sammenliger med oljeselskapenes planer for investeringer, slik de vurderte det for ett år siden, er fallet enda større. Årsaken er oljepriskollapsen i høst, tror SSB.

Anslagene for 2015 for leting og konseptstudier er 8,4 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2014, gitt i 1. kvartal samme år, mens vi for felt i drift ser en nedgang på 26,2 milliarder kroner.

«Nedgangen fra forrige kvartals anslag for disse investeringsområdene har trolig sammenheng med at felt- og lisensoperatører har revurdert sine investeringsplaner i lys av den betydelige nedgangen i oljeprisen. For leting kommer nedgangen hovedsakelig innen undersøkelsesboring. Nedgangen for felt i drift kommer hovedsakelig innenfor kostnadsartene produksjonsboring og tjenester», skriver SSB i en publisering.

Mer til feltutbygging

Investeringene til feltutbygging blir anslått til 67,8 milliarder kroner i 2015. Dette er 10,2 milliarder mer enn forrige kvartals anslag. Det nye anslaget for feltutbygging er 12,6 milliarder lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 1. kvartal 2014

Anslaget for nedstengning og fjerning i 2015 er på 12,4 milliarder kroner. Dette er 0,7 milliarder mer enn i forrige kvartals anslag.

2014 - et rekordår

Målt i løpende priser er investeringene for 2014 de høyeste som er registrert siden Statistisk sentralbyrå startet investeringstellingen. De samlede investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass utgjorde 214,3 milliarder kroner. Dette er 2,4 milliarder kroner, som utgjør 1,1 prosent, mer enn i 2013.

Nedgang i feltinvesteringene

Investeringene innen feltutbygging og felt i drift beløp seg samlet til 162,8 milliarder kroner i 2014. Dette er 5,5 milliarder lavere enn i 2013. Denne nedgangen kan i hovedsak tilskrives felt i drift. Disse investeringene beløp seg i 2014 til 90,1 milliarder kroner, et fall på 15 milliarder fra 2013. Det ble boret 161 produksjonsbrønner i 2014, 5 færre enn i 2013.

Investeringene til feltutbygging endte på rekordhøye 72,7 milliarder kroner i 2014, ifølge SSB. Dette er 9,5 milliarder mer enn de endelige utbyggingsinvesteringene i 2013. Mange utbygginger ferdigstilles i 2015 og 2016. Det har på disse feltene vært svært høy investeringsaktivitet i 2014.

56 påbegynte letebrønner i 2014

Investeringsutgiftene til leting og konseptstudier endte på 34,3 milliarder kroner i 2014, opp med 0,4 milliarder fra året før. Økningen kommer i all hovedsak innenfor konseptstudier. De endelige leteinvesteringene i 2014 ble 0,8 milliarder kroner lavere enn det som var anslått i 4. kvartal 2014.

Det ble påbegynt 56 letebrønner i 2014, 3 færre enn året før. Av fjorårets brønner var 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner. Det ble gjort 22 nye funn, 2 flere enn i 2013.

Investeringene innen nedstengning og fjerning beløp seg til 8,1 milliarder kroner i 2014. Dette er hele 5,3 milliarder mer enn investeringene i denne kategorien i 2013. Disse tallene gjenspeiler at det har foregått petroleumsvirksomhet lenge på Norsk sokkel. Flere felt stenges ned og gammel infrastruktur fjernes. I tillegg blir flere brønner stengt ned og permanent plugget.

Slik så bildet ut i desember 2014.

Publisert: