Krever bedre svar fra Statoil

Oljelekkasjen på Statfjord C er ikke gransket godt nok av Statoil selv, sier Petrleumstilsynet. Nå varsler de pålegg. Statoil beklager.

Publisert: Publisert:

Oljelekkasjen fra Statfjord C-plattformen i januar i år skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C.

Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje. Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.

Les også

Største oljeutslipp siden 2010

Flere utslipp fra Statfjord

Statoil har også tidligere sluppet ut olje på Statfjord-feltet i Nordsjøen. I desember 2007 lakk 4400 kubikkmeter ut i havet etter brudd på lasteslangen over til bøyelasteskipet Navion Britannia.

Utslippet er det nest største på norsk sokkel, bare mindre enn utblåsningen på Bravo i 1977.

Bot på 25 millioner

Statoil ble etterforsket for 2007-utslippet, og fikk i 2009 en bot på 25 millioner av statsadvokaten i Rogaland.

Da gassalarmen gikk på Statfjord C-plattformen i januar, og oljeutslippet ble oppdaget, var det lekkede oljevolumet langt mindre enn i 2007. Statoil har angitt at utslippet er på maksimalt 42 kubikkmter.

Det meste gikk i sjøen, mens end el også traff innretningen.

En kubikkmeter er det samme som tusen liter.

LES OGSÅ:

Les også

Statfjord C-plattformen tilbake i produksjon etter utslipp

Les også

Statoil blir gransket etter oljelekkasje

Denne gangen skjedde utslippet da ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann ikke åpnet. Dermed ble det en lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

270 personer ombord

Det var 270 mennesker om bord på innretningen. Det er ikke rapportert om skader på personell. Produksjonen var stengt ned i nesten fire døgn som følge av hendelsen.

Potensielle konsekvenser i tilfelle antennelse er vurdert til å kunne være en spraybrann eller brann av oljedråper/rennende olje lik lekkasjens varighet. I tillegg var det høy sannsynlighet for gjentagelse av en tilsvarende lekkasje like etter hendelsen.

Ptil besluttet å gjennomføre en gransking av hendelsen og nå sender tilsynet ut varsel om pålegg.

Tilsynet er ikke fornøyd med Statoils egen gransking.

Årsaker til hydrokarbonlekkasjen er ikke i tilstrekkelig grad klargjort i granskingen og faktiske og potensielle forløp og konsekvenser er ikke i tilstrekkelig grad vurdert, sier tilsynet.

Statoil beklager

— Vi ser alvorlig på oljeutslippet og vi beklager at det kunne skje. Statoil har et mål om ingen uønskede utslipp fra vår virksomhet. Vi jobber kontinuerlig for å nå dette målet, sier Ørjan Heradstveit i Statoil.

— Vi vil nå starte arbeidet med å etterkomme pålegget fra Petroleumstilsynet. Deres granskingsrapport sammen med vår egen gransking vil hjelpe oss å dra læring av hendelsen på en slik måte at vi reduserer risikoen for at dette skal kunne skje igjen. Konklusjonene når det gjelder hendelsesforløp og årsaker er i stor grad av sammenfallende i Petroleumstilsynet og Statoil sine granskinger. Vi registrerer at Petroleumstilsynet etterlyser en enda bedre klargjøring og vurdering av hendelsen. Vi er alltid lydhøre for Petroleumstilsynets innspill og vi har en god dialog med dem også i denne saken, sier han.

LES HELE GRANSKINGSRAPPORTEN HER

6 avvik

Det ble identifisert seks avvik i forbindelse med granskningen, disse er knyttet til:

  • Opprinnelig designløsning for dreneringssystem
  • Modifisert designløsning for dreneringssystem
  • Konsekvensklassifisering av åpent dreneringssystem
  • Klargjøring for vedlikehold
  • Styring av samtidige aktiviteter
  • Kvalifisering og oppfølging av kompetansen til entreprenør
    På bakgrunn av de funnene som er gjort i granskingen varsler Ptil med dette følgende pålegg til Statoil:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging, pålegges Statoil å gå gjennom sitt system for oppfølging og identifisere årsakene til at de tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter, feil og mangler som er påvist, jf. rapportens kapittel 6.1, ikke har blitt avdekket, og iverksette nødvendige tiltak.

Publisert: