• Grana tar knekken på artsmangfaldet, seier WWF som åtvarer mot Sp sitt skogtiltak i klimameldinga. Tom Hellik Hofton

WWF åtvarer mot granskog

Den rike naturen langs kyst-Norge står i fare for å bli fullstendig øydelagd av planta gran dersom Senterpartiet får viljen sin i klimameldinga, seier WWF.