Statsbudsjettet: Dette betyr det for småbarnsfamilier

Gratis kjernetid i barnehagen for toåringer, og økt bostøtte for barnefamilier. Dette er noen av punktene i Regjeringens forslag til statsbudsjett.

BARNEHAGE: Regjeringen ønsker med sitt forslag til statsbudsjett å innføre gratis kjernetid i barnehagen for flere toåringer.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Regjeringen ønsker å styrke innsatsen rettet mot barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, og legger ytterligere 181 millioner kroner i potten. Målet er at barn fra lavinntektsfamilier skal ha mulighet til å delta i det sosiale fellesskapet på lik linje med andre.

Det er også lagt vekt på bedre boforhold og trygge oppvekstmiljø. Dette betyr blant annet:

1. Gratis kjernetid i barnehagen

46 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra lavinntektsfamilier: Dette vil bety gratis kjernetid til 11.000 toåringer. Regjeringen mener det er spesielt viktig at barn fra hjem hvor de ikke snakker norsk begynner tidlig i barnehagen. Regjeringen foreslår at inntektsgrensen settes til 548.500 kroner fra 1. august 2019.

Les også

Norsk forskning om barnehager: De aller minste barna sitter for mye i sandkassen

2. Rekruttering i utsatte byområder

Blant toåringer er det en lavere andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage. Regjeringen mener derfor det er viktig å nå frem til foreldrene, og la dem bli kjent med ordningene for gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling. 9 millioner kroner vil gå til å rekruttering av barn i utsatte byområder.

Les også:

3. Makspris i barnehage

Fra 1. august 2019 foreslås en økning i maksprisen for en barnehageplass med 50 kroner per måned. Maksprisen blir da 3040 kroner i måneden.

4. Barnetrygd og kontantstøtte

Regjeringen foreslår at det også neste år skal utbetales 970 kroner i måneden eller 11.640 kroner i året i barnetrygd for barn under 18 år. Siden beløpet ikke blir prisjustert, betyr det at beløpet reelt sett blir litt lavere neste år.

Som i år, vil det det også neste år bli mulig å få inntil 7500 kroner i måneden i kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år. Vilkår for støtte er at barnet ikke går i offentlig støttet barnehage.

ØKT MAKSPRIS: Regjeringen foreslår å øke maksprisen for barnehageplass.

5. Bostøtte for barnefamilier

Regjeringen ønsker å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner. For en familie på fem vil dette bety at bostøtten øker med opptil 5.190 kroner i året.

6. Fritid og ferietiltak

Regjeringen ønsker å bruke 10 millioner kroner på et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved deltagelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier. Det er også satt av 5 millioner kroner til ferietiltak for barn i lavinntektsfamilier.

7. Tiltak mot vold og overgrep

Regjeringen mener at god forebygging arbeid er avgjørende fordi det kan redusere behovet for mer inngripende tiltak senere. Derfor vil de i 2019 blant annet prioritere følgende tiltak:

 • Følge opp strategi for foreldrestøtte «Trygge foreldre – trygge barn» som ble lagt frem i juni 2018.
 • 22 millioner kroner til å styrke foreldrestøttende arbeid på familieområdet, spesielt rettet mot minoriteter.
 • 5 millioner kroner til støtteverktøy som gjør det lettere for ansatte i barnehager, skoler og andre tjenester å oppdage og følge opp utsatte barn og unge.
 • Utvikle familieverntjenestens tilbud til familier med høyt konfliktnivå.
 • 17 millioner kroner til å styrke arbeidet mot mobbing.
 • Arbeide for at flere barn skal bli hørt i forbindelse med megling.
Les også

Barnehageansatte behandler barna ulikt etter kjønn: Her er de forsiktige med å bruke ord som «søt» og «tøff»

8. Barnevern

Regjeringen er i gang med barnevernsreformen. Større kommunalt ansvar for barnevernet skal bidra til at kommunene i større grad prioriterer forebyggende hjelp og tjenester som er bedre tilpasset den enkelte.

Regjeringen ønsker blant annet å styrke rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet. Regjeringen tar sikte på å sende forslag til ny barnevernslov på høring i 2019.

9. Skatter og avgifter

Her foreslår regjeringen blant annet å:

 • Redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for selskap og personer til 22 prosent i 2019.
 • Redusere den maksimale satsen for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille.
 • Redusere elavgiften.
 • Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

10. Fradrag

En rekke beløpsgrenser i skattesystemet holdes nominelt uendret. Dette gjelder blant annet:

 • Foreldrefradraget (utgifter til pass av barn): 25.000 kroner for ett barn. Tillegg pr. barn utover det første: 15.000 kroner.
 • Maksimal sparing med BSU pr. år: 25.000 kroner (maks totalt: 300.000 kroner)
KOMMENTERER: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Satses på lavinntektsfamilier

Lavinntektsfamilier er en gruppe som det satses mer på i årets statsbudsjett, mener forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

– Det er en god start at det brukes 181 millioner på barnefattigdom, men jeg er skuffet over at barnetrygden ikke økte. Den har nå stått på stedet hvil i over 20 år og det er på høy tid at den økes, særlig til lavinntektsfamiliene.

Økt satsning på fritidsaktiviteter er gode nyheter og tiltak som er sårt trengt, mener Sandmæl. Ifølge undersøkelser gjort av DNB betaler foreldre i snitt 10.015 kroner i året på fritidsaktiviteter.

Sandmæl påpeker likevel at regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre.

– Selv om lavinntekstfamiliene får gratis barnehage for toåringer, foreslår regjeringen å øke maksprisen for barnehage i to omganger i 2019. Ny makspris vil dermed bli 3040 kroner fra august neste år.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.

Publisert: