Flere fedre kan få mulighet til å ta utfødselspenger

Regjeringen foreslår å endre folketrygdlovenslik at fedre kan få fødselspenger uavhengig av om barnemoren harvært i arbeid før fødselen.