Fritak fra taushetsplikt for Gardermoen-gransking

Stortingets granskingskommisjon for Gardermoen ber regjeringen oppheve taushetsplikten for alle embets— og tjenestemenn som har opplysninger av betydning for kommisjonens arbeid.