Legionella-bakterien identifisert - kilden ikke funnet