Norsk skippertak mot nitrogenoksyder

Norge må innan få år setja iverk eit gigantisk skippertak for åredusera utsleppa av nitrogenoksyder (NOx).