Maskinar rustar, medan vegar ventar

Medan halve maskinparken i anleggsentreprenørbransjen i Norge stårog rustar, ligg planane klare for det eine store vegprosjektetetter det andre.