Legeforeningen sa nei tilfastlegereformen

Den norske lægeforening sier nei til Statensog Kommunenes Sentralforbunds (KS) tilbud om avtale i forbindelsemed innføringen av fastelegeordning.