Vil ha flere uføretrygdede tilbake i jobb

Hver tiende person i yrkesaktiv alder er uføretrygdet. Nå starter Rikstrygdeverket en kampanje for å få flere av dem tilbake i arbeid. Går bare 20 personer fra trygd til arbeid, gir kampanjen overskudd for staten.