- Neppe storkontroll av kugalskap i Norge

Norske myndigheter vil avvente et utspill fra EUs veterinærkomite i neste uke, før det tas stilling til om de norske kugalskaps-testene skal trappes opp.