Hurdalsplattformen: Støre-regjeringen lover fortsatt oljeleting

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i den nye regjeringserklæringen at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum under framleggelsen av Hurdalsplattformen.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Her kan du lese hele plattformen: Hurdalsplattformen (PDF, 86 sider)

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

Støre: – Svært tilfreds

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Vedum: Det har vært en god arbeidsøkt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det har vært en god arbeidsøkt i det omfattende arbeidet med regjeringsplattformen, som han føler et stort eierskap til.

– Vi har jobbet som et team for å finne de beste løsningene, og jeg er veldig fornøyd. Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier Vedum.

Han sier at arbeidet med å meisle ut den nye regjeringens politikk har vært en god arbeidsøkt.

– Og jeg gleder meg allerede til neste runde, som begynner i morgen, sier han.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekter skal holdes uendret

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

Regjeringsplattformen inneholder også et løfte om å holde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringen skriver at de ønsker å gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved å øke skatten for personer med store formuer, mens bunnfradraget økes.

Inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner skal senkes, mens de over skal få økt skatt.

Både fagforeningsfradraget og pendlerfradraget skal økes. Det førstnevnte fradraget skal etter planen dobles.

Det totale skattenivået forblir uendret, men Ap og Sp er klare til å forhandle med SV i Stortinget, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi mener det er en klar målsetting at folk med vanlige, middels inntekter skal få lavere avgifts- og skattetrykk. Så må vi forholde oss til at vi ikke har rent flertall, så her blir det runder i Stortinget.

Vil innføre moms på elbil over 600.000 kroner

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i sin regjeringserklæring at de vil innføre moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringen i erklæringen.

I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. De ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste årene.

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fastI

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane, heter det.

Jernbanereformen fra EU har skapt stor debatt blant stortingspartiene. I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke. Valget i september førte imidlertid til flertall for partiene som stemte mot.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ba i slutten av september Solberg-regjeringen om å utsette behandlingen av reformen til det nye Stortinget har tiltrådt, noe regjeringen avviste.

EUs fjerde jernbanepakke er en jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Den gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Et kjerneelement i reformen er at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Ap og Sp vil innføre daglige skolemåltid

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at de vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

I tillegg ønsker de to regjeringspartnerne å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv, heter det i Hurdalsplattformen, som ble lagt fram onsdag.

Støre-regjeringen kutter lengden på kontantstøtten

Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet, varsler Ap og Sp i regjeringsplattformen.

De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte, går det fram av Hurdalsplattformen.

I dag kan foreldre få kontantstøtte for alle barn som er mellom ett og to år.

Nærpolitireformen skal evalueres

Den omstridte nærpolitireformen vil bli evaluert av den nye regjeringen og konkrete planer skal legges fram for å styrke politiets nærvær over hele landet.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i Hurdalsplattformen at de vil evaluere effektene av nærpolitireformen. En konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet skal legges fram.

I erklæringen legges det også opp til at det skal tilføres mer ressurser og økt grunnbemanning.

– Det lokale politiet i hele landet må styrkes, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved alvorlige hendelser. En desentralisert politistruktur sikrer beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet, står det i plattformen.

Ap og Sp enige om oppløsning av Troms og Finnmark – åpner for oppløsning av Viken

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.

Ap og Sp: Statlig overtakelse av luftambulansen

Beredskapen innen ambulanse og luftambulanse må sikres, særlig der det er lange avstander til sykehus, ifølge den påtroppende regjeringen.

Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, heter det i Hurdalserklæringen.

I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.

Ap og Sp vil gjeninnføre feriepengetillegg for arbeidsledige

Hvis den nye regjeringen får det som de vil, skal permitterte og arbeidsledige igjen få feriepengetillegg.

Dette tillegget ble fjernet i 2015. Unntaket er personer som har vært arbeidsledige i over 12 måneder.

I Hurdalsplattformen heter det også at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesen.

Abortnemndene skal utredes

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.

Regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven», heter det i Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle systemet med nemnder og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Senterpartiet vil beholde dagens abortlov, men vil «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».

Nemndsystemet har vært svært omdiskutert. Motstanderne av ordningen mener den er unødvendig og en ekstra belastning for kvinnene. Nesten alle abortsøknader mellom uke 12 og uke 18 blir innvilget.

Ap og Sp varsler mer restriktiv rovdyrpolitikk

Den påtroppende regjeringen skal utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn.

I Hurdal-plattformen heter det at målet med dette er å «redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn».

– Regjeringens rovdyrpolitikk bygger på rovviltforlikene, den todelte målsettingen og Bernkonvensjonen, heter det i plattformen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det kommer tydelig fram at det er en politikkendring, der man skal lytte mer, ha et effektivt uttak og at de skal gå gjennom rovdyrpolitikken.

– Hovedpoenget er at man skal lytte mer til dem som er berørt av politikken, sa Vedum som ikke la skjul på at det vil være vanskelige avveininger og enkeltpersoner som kommer mer krevende ut.

– Da skal vi i alle fall ha en regjering som lytter, og ser hvordan man kan avdempe de vanskelighetene som enkeltfamilier kommer opp i.

I plattformen står det at regjeringen skal styrke de regionale rovviltnemndenes rolle.

– Det skal legges avgjørende vekt på nemndenes avgjørelser, heter det der.

  • Ap og Sp danner en mindretallsregjering, og må søke støtte på Stortinget for politikken som legges fram. Dermed er det ikke sikkert at alle punktene som legges fram i plattformen blir gjennomført.
Publisert: