Løslates mens Høyesterett behandler anke

En bedrageridømt mann løslates fra soning i påvente av Høyesteretts avgjørelse i saken hans. Utfallet av saken er prinsipielt viktig for lagmannsrettenes ankeavslag og mulig tilbakevirkende kraft.