Dårlig planlegging gir store ulykker

Dårlig planlegging har ført til storeulykker og påført samfunnet og enkeltmennesker helt unødvendigekostnader og lidelser. Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB)mener at beredskapsmessige hensyn i større grad må bli en del avsamfunnsplanleggingen i Norge.