Ap-enighet om Lofoten og asylbarn - K-en fjernes fra KRLE

Lofoten-kompromiss, ny praksis i håndtering av asylbarn og K-en fjernes fra KRLE.

Delegasjonsmøte lørdag for Rogaland Ap under Arbeiderpartiets landsmøte. Her ble strategien lagt før voteringene senere samme dag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Artikkelen er oppdatert med utvalgte vedtak (se faktaboks).

Mobiliseringen på Youngstorget av blant andre Naturvernforbundet, Natur og ungdom og Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja (LOVESE) var forgjeves.

I innstillingen til Hadia Tajiks redaksjonskomité var det «bare» AUF som kjempet for et oljefritt LOVESE.

Landsmøtet gikk inn for petroleumsfrie soner i Vestfjorden samt et belte på 50 kilometer fra land utenfor Lofoten. Nordland 6, området lengst unna Lofoten, åpnes for konsekvensutredning. For Nordland 7 og Troms 2 skal man avvente oppdatert kunnskap.

Oppdatert med vedtak: Dissensen fra AUF falt og Ap gikk dermed inn for kompromisset.

Demonstrasjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja fikk begrenset effekt på Ap-landsmøtet.
Les også

Hadia Tajik: – Gud klarer seg selv, vår politikk er ikke for henne

Asylbarnstriden

Kanskje størst forventning var det til komiteens formuleringer om enslige asylbarn. Dette seilet fredag opp som en av de største konfliktsakene på landsmøtet.

Rogaland Ap var blant delegasjonene som signaliserte at de var villige til å endre loven for å få bukt med bruken av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylbarn (EMA). Dette advarte Jonas Gahr Støre (Ap) mot fra talerstolen fredag.

Til slutt føyde rogalendingene seg og slutter nå opp om Tajik og komiteens formuleringer om at mindreårige på flukt må ivaretas bedre i Norge, spesielt i mottak i kommunene.

Les også

Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot signaleffekt i asylbarn-strid

Komiteen gikk inn for å gjennomføre tiltak for å sikre stabilitet i gode boforhold, rettssikker saksbehandling og bedre psykososiale tiltak.

«Mottakene må få styrket barnefaglig kompetanse. De mindreårige bør blant annet sikres kontaktfamilie, godt skoletilbud, godt helsetilbud og særskilt gode forberedte tiltak ved eventuell retur.»

Videre:

«Arbeiderpartiet er bekymret for den sterke økningen i antallet barn som får innvilget midlertidig opphold i Norge. Det er innenfor dagens lovgivning behov å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen. Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet.»

Oppdatert med vedtak: Redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt. Dermed går Ap inn for å stramme inn på bruken av midlertidighet for enslige asylbarn.

Støre avviser Frp-kritikk om at dette er en liberalisering eller begrensning av lovverket.

– Frp påtar seg et stort ansvar når de går ut og sprer usanne tolkninger av vedtaket. Hvis de er urolige, burde de i det minste fortelle sannheten. Arbeiderpartiet har fått Stortinget med på et nei til mange av forslagene til regjeringen som ville gitt økt midlertidighet, sa Ap-lederen på pressekonferansen etterpå.

Lørdag morgen samlet Rogaland Ap-delegasjonen seg for å gjennomgå redaksjonskomiteens innstilling i ekspressfart før landsmøteforhandlingene fortsatte.

– Hovedregel at midlertidighet ikke brukes

Delegasjonsleder Marianne Chesak i Rogaland Ap sa før voteringen at forslaget til redaksjonskomiteen var veldig bra.

– Her går man så langt man kan uten å si at det er en lovendring. Vi går inn for å endre dagens praksis. Dette er en kritikk av måten regjeringen har praktisert regelendringen på. Man skal endre praksis slik at man ikke skal gi midlertidig opphold til de enslige som en hovedregel.

– Det står vel ikke det i teksten?

– Her er man litt forsiktig, fordi vi vil jo ikke si at alle skal få opphold.

– Du tolker teksten slik at intensjonen er at hovedregelen er at midlertidighet ikke skal brukes?

– Ja, og derfor er vi fornøyd med det, sa Chesak.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), som har observert forhandlingene fra de bakre benkene, sa seg også veldig fornøyd med «asylbarnkompromisset».

– Vi er veldig fornøyd med at vi får til kompromisset og at ledelsen, som så lenge ikke ville rikke seg, faktisk har vært i bevegelse og at vi så tydelig presiserer at midlertidigheten må begrenses.

– Marianne Chesak tolker det som at hovedregelen skal være ikke midlertidighet. Det står ikke det i teksten, men hun tolker det altså slik. Hvordan tolker du dette?

– Diskusjonen i første runden var lovendring eller ei. Det ga vi oss på. Nå skuler vi tilbake til hvordan praktiseringen var under rød-grønn periode der midlertidighet var unntak og ikke en hovedregel, slik som Sylvi Listhaug har praktisert det. Her styrker Ap også vurderingene av sakene, sier han.

Les også

Olaug Bollestad: - Hadia Tajik skal få beskrive Gud slik hun vil

Les også

Hadia Tajik: – Gud klarer seg selv, vår politikk er ikke for henne

Fjerner K fra KRLE

Nestleder Hadia Tajik skapte mye engasjement i kommentarfelter fredag etter at hun omtalte Gud som «henne» og åpnet mer spøkefullt for et tredje kjønn for Gud.

Tajik tilhører fløyen i Ap som vil beholde K-en i KRLE-faget.

Oppdatert med vedtak: I en svært spennende voteringsrunde vant et svært knapt flertall fram med å fjerne K-en fra KRLE. Dissens-gjengen brøt ut i spontant og høylytt jubel da vedtaket var et faktum.

Komiteens Arve Høiberg, Ina Libak og Marianne Marthinsen hadde tatt dissens for å få K-en fjernet. I programarbeidet tok AUF-leder Mani Hussaini og utenrikskomiteens leder Anniken Huitfeldt (Ap) dissens på det samme.

Kari Nessa Nordtun kjempet under landsmøtet for å stoppe etablering av flere religiøst funderte privatskoler. Hun ønsker også 16 ukers pappakvote. Ap gikk inn for 14 uker og vedtok at i tlifeller hvor den lokale fellesskolen i kommunen eller fylket svekkes, skal dette vektlegges i vurderingen av søknad om statsstøtte til nye privatskoler.

Kjemper for to uker ekstra til pappa

Den store motstandskampen for Rogaland lørdag ble pappaperm.

Innstillingen var å øke fedrekvoten til minst 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden.

– Vi kommer til å opprettholde forslaget om 16 uker, bekreftet fylkesvaraordfører Chesak.

Kari Nessa Nordtun fra Stavanger Ap sa fra talerstolen lørdag at Rogaland går inn for 16 uker fordi barn har rett til å bli godt kjent med begge foreldre.

– Det vil også bidra til økt likestilling mellom mor og far i arbeidslivet. Det trenger vi, sa Nordtun.

Oppdatert med vedtak: Rogaland Ap tapte kampen om 16 ukers pappaperm. Hadia Tajik forsvarte 14 uker med at dette ikke var et tak og at det ga anledning til 16 uker hvis helheten og økonomien tillater det. - Vi mener 14 uker i utgangspunktet er ganske ambisiøst og gir en økning på en hel måned, sa Tajik.

Nordtun og Rogaland ville også stoppe etableringen av flere religiøst funderte privatskoler. Ap vedtok at i tilfeller hvor den lokale fellesskolen i kommunen eller fylket svekkes, skal dette vektlegges i vurderingen av søknad om statsstøtte til nye privatskoler.

Chesak opplevde også gjennomslag på plast. Redaksjonskomiteen konstaterte enorme mengder plast i havet. Ap gikk inn for å styrke overvåking av strendene langs Norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling.

– Vi har også fått inn etablering av program for fullskala fangst, bruk og lagring av karbon, sier Chesak om forslaget som ble vedtatt.

– Veldig fornøyd med at det også kommer en nasjonal norm for helsesøstre som ivaretar både grunnskoler og videregående skoler, sier Chesak.

Delegasjonsmøte lørdag 22. april for Rogaland Ap under Arbeiderpartiets landsmøte. F.v: Øystein Hansen, Kari Nessa Nordtun (skjult), Svanhild Lygre Andersen, Siv-Len Strandskog og Arne-Christian Mohn.

Splittet om arbeidsavklaring

Øystein Hansen, en av to fra Rogaland i redaksjonskomiteen, var en del av en kvartett som tok dissens på arbeidsavklaringspenger (AAP).

Hansen foreslo å stoppe følgende forslag: «Redusere AAP til 2 år for personer født etter 1990. Samtidig sørge for gode unntaksordninger for å sikre forsvarlig behandling av personer med langsiktige helseutfordringer.»

– Her er vi splittet, men de fleste går for å beholde fire år, sa Chesak før voteringen.

Hansen mener det ikke er AAP som er problemet etter mindretallets syn i redaksjonskomiteen, men innholdet i tiltakene.

– Tiltakene styrker vi nå gjennom kompetansereformen, og det er da unødvendig å korte ned tiden på AAP for dem som har behov for det, forklarer han.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyste i fjor høst at det per september 2016 var cirka 19.000 AAP-mottakere med varighet mellom tre og fire år. I tillegg var det 39.000 AAP-mottakere med varighet over fire år.

Oppdatert med vedtak: Hansen vant fram med betydelig flertall for dissensen.

Støre opplyser at Ap ikke har gjort noen økonomiske beregninger av AAP-forslagene.

– Hovedsaken har jo vært å sette inn tiltak tidligere for aktivitet for unge som er utenfor. De som er født etter 1990, skal få tilbud og oppfølging - det står ved lag, sa han på pressekonferansen.

Lærergaranti for 1.-4. klasse i hver kommune

Rogaland Ap fikk delvis gjennomslag i kampen for en lærernorm.

Komiteen foreslo en norm for lærertetthet «minimum» på kommunenivå. Det betyr at døren ikke er helt lukkes for en mer omfattende lærernorm på skolenivå. I første omgang skal normen være fra 1. til 4. klasse og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.

– Utdanningsforbundets bekymring gikk på at vi risikerte bare å flytte lærere på bekostning av de litt eldre elevene.

– Men dere ville ha en norm på skolenivå?

– Nei, men vi ville vurdere det. Hvis du bastant sier at det skal være på skolenivå, fjerner du litt av fleksibiliteten på en måte som gjør det vanskelig å møte litt ulike behov, sier Chesak.

Oppdatert med vedtak: Redaksjonskomiteens lærernorm-forslag ble vedtatt.

Endelig nei til tvangssammenslåinger

Slik kommenterte Jonas Gahr Støre (Ap) presiseringen om at kommunesammenslåinger skal skje frivillig.

– Dette er jo en veldig tydelig illustrasjon til holdningen i Arbeiderpartiets partiorganisasjon - en holdning som understreker at frivillighet ligger til grunn. Så hvis noen var i tvil om linjen vi har hatt i arbeidet med kommunereformen, så har dere fått det veldig grundig illustrert med holdningen på grunnplanet i organisasjonen. Det forholder vi oss til. Dette var klar beskjed fra landsmøtet.

Publisert: