Regionreformen reddet: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene

KrF og regjeringspartiene er enige om hvilke oppgave de nye regionene skal få overført fra staten. Dermed kan håpet være ute for Finnmark og motstanderne av Viken-regionen.

KrF-leder Knut Arild Hareide og KrF er blitt enige med regjeringspartiene om hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Regionreformen vil dermed ikke bli opphevet. Heller ikke sammenslåingen av Finnmark og Troms, samt den nye Viken-regionen, vil oppløses.
 • Robert Gjerde
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Det får Aftenposten bekreftet. Avtalen vil bli lagt frem mandag klokken 16 på en pressekonferanse på Stortinget.

Dermed kan det mye opptalte opprøret mot regionreformen være over.

Finnmark har kjempet for å oppheve sammenslåingen med Troms og har satt sin lit til at KrF ville snu, slik at det ikke lenger ville være flertall for tvangssammenslåingen.

I Viken-fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har Frp og Arbeiderpartiet tatt til orde for at også Viken-sammenslåingen må reverseres – hvis Finnmark får viljen sin.

Nå ser det ut til at håpet er over, både for Finnmark og for motstanderne av Viken-regionen.

Nordområde-ansvar til Finnmark og Troms

Sammenslåingen av Finnmark og Troms sukres med at det nye gigantfylket skal få betydelig større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring norsk nordområdepolitikk. En forutsetning for en slik overføring av ansvar er at Finnmark og Troms slår seg sammen.

Avtalen som Regjeringen og KrF er blitt enige om, og som presenteres i dag, vil i realiteten avgjøre oppgaveoverføringen, selv om saken formelt skal behandles i Stortinget senere i høst.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa tidligere i høst at KrF ville stå ved regionreformen hvis partiet ble fornøyd med oppgavene som Regjeringen ville overføre fra staten til de nye fylkene, som skal være i funksjon fra 1. januar 2020.

Kommunalminister Monica Mæland (H) sender oppgavemeldingen over til Stortinget 19. oktober. Den vil inneholde elementene som presenteres i dagens avtale.

Det var KrF og Venstre som fikk Høyre og Frp med på en regionreform i forrige periode. KrF støttet Regjeringens kommunereform mot at Regjeringen samtidig gikk med på en regionreform, med overføring av makt og myndighet fra staten til et regionalt folkevalgt nivå.

Hagen-utvalget (regjeringsoppnevnt ekspertutvalg, ledet av professor Terje P. Hagen) foreslo å legge ned fem statlige institusjoner. Det vil ikke skje. Men flytting av flere etater skal utredes nærmere. Flere direktorater må gi fra seg ansvar og myndighet på flere områder til fylkene.

Etter det Aftenposten kjenner til er dette noe av innholdet i avtalen som regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre har inngått med KrF:

Nordområdene: Finnmark og Troms skal få et større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring norsk nordområdepolitikk.

Integrering: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene.

Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør.

Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

Utvikling av fiskehavner, ansvaret flyttes fra stat til fylker

Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker» overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

Skal utredes:

Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f. eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

En eventuell flytting av Bufetat – og ansvaret for barnevernstjenester – skal utredes og tas endelig stilling til senere.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering for dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen.

Publisert:
 1. Regionreform
 2. Regjeringen
 3. Kristelig Folkeparti (KrF)
 4. Integrering
 5. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Mest lest akkurat nå

 1. Disse vant årets Gladmat-pris og stipend

 2. Satte fyr på Viking-fansen etter uttalelse: – Tror de fleste vet at det stemmer

 3. De har solgt alt de eier, leid ut leiligheten og flyttet inn i bilen: – Pandemien dyttet oss ut

 4. Matprisene øker igjen: – Budsjettet ryker hele tiden

 5. – Det var litt vanskelig å få tak i meg

 6. Texas' øverste domstol opphever abortvedtak