Per Orderuds begjæring avvist

Lagmannsretten har avvist Per Orderuds begjæring om å frita CatoSchiøtz og Harald Stabell fra vervet som hans forsvarere.