Ber finansministeren endra avskrivingsreglar

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa (sp) meiner finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen bør ta initiativ til å få endra avskrivingsreglane for landbruket, slik at bøndene unngår den skatteauken på rundt 400 millionar kroner dei får som følgje av statsbudsjettet.