Venstre foreslår å fjerne odelsretten

Venstre vil endre grunnloven og fjerne odelsretten. 80 prosent av landbrukseiendommene i Norge er odelsjord.