Gratis parkering ikke grunnlovsstridig

Bestemmelser om gratis parkering for enkelte grupper på private parkeringsplasser kan innføres uten å komme i konflikt med Grunnloven.