Tallet på arbeidssøkere falt med 39.600 i juli

Ved utgangen av juli er det registrert 232.700 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nav rapporterer månedlig om ledighetstall.
  • NTB-Alexander Vestrum
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå i et historisk perspektiv, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

I alle yrkesgrupper har tallet på delvis ledige falt den siste måneden. Den største nedgangen er innen butikk- og salgsarbeid, samt i serviceyrker og annet arbeid.

139.800 helt ledige

139.800 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av juli, noe som utgjør 4,9 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 149.400 personer, eller 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 83.400 personer registrert som delvis ledige. 52.900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 55.500 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flere helt ledige

I juli var det 3.900 flere helt arbeidsledige enn i juni.

Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må ifølge Nav ses i sammenheng med at tallet på helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig.

Samtidig har tallet på delvis ledige gått kraftig ned. Det er nå 41.800 færre delvis ledige enn ved utgangen av juni. Nedgangen i antallet skyldes blant annet at flere har skiftet status fra delvis ledige til helt ledige i løpet av juli.

Fem yrkesgrupper opplevde en nedgang i antallet registrert som helt ledige, mens antallet økte i åtte yrkesgrupper i løpet av juli. Målt i antall personer var nedgangen størst innen reiseliv og transport med 2.900 personer. Oppgangen var størst innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning med henholdsvis 2.200 og 1.300 flere helt ledige.

Mest innen reiseliv og transport

Reiseliv og transport er områdene med høyest andel helt ledige – 10,7 prosent. Lavest er tallet i helse, pleie og omsorg – 1,5 prosent.

Antallet registrerte helt ledige har gått opp i de fleste fylker den siste måneden. Fylket med den største prosentvise oppgangen er Agder, med 8 prosent, mens Nordland hadde den største prosentvise nedgangen, med 5 prosent. Antallet delvis ledige har gått ned i alle fylker i løpet av juli.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juli høyest i Oslo med 6,7 prosent, og lavest i Nordland med 3,2 prosent.

Over 3 000 færre arbeidssøkere den siste månaden i Rogaland

– Over 3 000 personer som var delvis utan arbeid i Rogaland, har kommet tilbake i full jobb den siste månaden, seier fungerande NAV-direktør i Rogaland, Egil Tengs i ei pressemelding.

Ved utgangen av juli var 20 342 personar registrert som arbeidssøkarar i Rogaland. Dette utgjer ein del på 8,0 prosent av arbeidsstyrken, og er 3 136 færre enn i juni.

Færre delvis utan arbeid 

Nedgangen i det totale talet arbeidsøkara kjem hovudsakleg at det er 3 232 færre delvis utan arbeid i fylket ved utgangen av juli. 7 331 personer står registrert som delvis utan arbeid i Rogaland. Det er ein del på 2,9 prosent og likt med landsgjennomsnittet.

– Det er svært gledeleg at vi ser ein så markant nedgang blant personar i delvis utan arbeid. Mange av dei i delvis utan arbeid vart permitterte da koronaviruset ramma arbeidsmarknaden i Noreg. Etter kvart har dei komme delvis tilbake i jobb, og no er mange òg fullt tilbake på arbeidsplassen sin. Innanfor alle aldersgrupper er nedgangen på cirka 30 prosent, seier Egil Tengs.

– Nedgangen er størst innanfor reiseliv og transport og butikk og sal, seier Tengs.

12 467 personer er heilt utan arbeid i juli. Dette er 249 flerie samanlikna med juni månad. Delen heilt ledige er på 4,9 prosent, noko som er det sama som landsgjennomsnittet. Bruttoledigheten i Rogaland, som inkluderer dei heilt utan arbeid og arbeidssøkarar på tiltak, er på 5,1 prosent.

– Tradisjonelt sett pleier delen heilt ledige å stiga endå meir på denne tida av året. Det kjem av sesongvariasjonar i arbeidsmarknaden, seier Egil Tengs.

Nedgang blant dei unge 

Per juli er 4 888 personar mellom 16 år og 29 år heilt eller delvis utan arbeid. Det er ein nedgang på drøyt 800 samanlikna med juni.

– Det er positivt at nedgangen innanfor denne aldersgruppa held fram også i juli månad. Denne gruppa har hatt den største delen arbeidsløyse gjennom heile koronaperioden, seier Tengs.

Sola har høgast arbeidsløyse 

Sola kommune har høgast del heilt utan arbeid med 5,8 prosent, medan i Stavanger er arbeidsløysa 5,6 prosent. Sandnes har ein del på 5,5 prosent heilt utan arbeid og i Eigersund er delen 5,3 prosent. I Haugesund er delen 5 prosent. Lågast del heilt utan arbeid er Kvitsøy, Suldal og Sauda med høvevis 1,8 prosent, 1,9 prosent og 2,0 prosent. Alle kommunane i Rogaland har nedgang i antallet delvis utan arbeid.

– Reiseliv og transport er framleis bransjen som er hardast ramma grunna koronaviruset. Over 1 600 personar innanfor denne gruppa er framleis heilt ledige. Butikk og salsarbeid og industriarbeid er òg bransjar der ein betydeleg del ikkje er tilbake i arbeid, seier Tengs.

Nærare 2 000 ledige stillingar 

I juli blei det lyst ut totalt 1 859 stillingar. Det er ein økning på 13 prosent samanlikna med juli 2019. Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar i juli var butikk- og salsarbeid (429), helse, pleie og omsorg (276), bygg og anlegg (260) og ingeniør- og IKT-fag (212).

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Løpsk traktor knuste kjøkken på Tasta

  2. Nå skal Hellestø-familien bygge resten av Sola Airport Arena

  3. – Kan havarere privatøkonomien og komme i veien for drift av legekontor

  4. 10 kilo­meter tur­sti får nytt grus­dekke

  5. Prinsessen i sitt første statsråd – fikk feministisk bursdagsgave

  6. Førerløs buss skal gå i rute i Stavanger sentrum til våren