Takket nei til Sola-konferansen

Den nye samferdselsministeren, Terje Moe Gustavsen (a), har sagt nei til å være innleder ved årets Solakonferanse for luftfart. Gustavsen melder avbud selv om hans forgjenger Dag Jostein Fjærvoll (krf) hadde lovet å delta på landets viktigste luftfartskonferanse.