Disse nye reglene trer i kraft 1. januar

Snart slipper du parkeringsbot hvis du kommer fem minutter for sent. Her kan du lese om denne og 24 andre regelendringer det kan være greit å kjenne til.

 • Karen Tjernshaugen
 • Hanne Mellingsæter
 • Sigurd Bjørnestad
Publisert: Publisert:

2017 er like om hjørnet. Idet vi er på vei inn i et nytt år er en rekke små og store regelendringer i ferd med å tre i kraft. Her har Aftenposten samlet noen viktige, og kanskje mindre viktige endringer for deg.

Listen er ikke fullstendig. Har vi glemt noe du mener bør få plass? Tips oss gjerne her.

1. Tollerne kan skrive ut flere bøter for smugling

Tolletatens myndighet til å gi forenklet forelegg er begrenset til ulovlig innførsel av visse mengder. Disse mengdene dobles fra nyttår (her kan du studere grenseverdiene). Det betyr at flere forenklede forelegg vil bli skrevet ut.

Dette gjelder altså hvis du tas på «fersk gjerning» av tollerne i grensekontrollen.

Hensikten er å frigjøre politiressurser ved at færre saker må anmeldes til, og behandles av politiet.


2. Du kan få over 10.000 kroner i fartsbot

Det blir dyrere å kjøre for fort fra 1. januar. For eksempel koster det i dag 9000 kroner å kjøre 36–40 km/t for fort når fartsgrensen er over 90 km/t. Nå skrus boten opp til 10.400 kroner.

Det blir også dyrere å kjøre på rødt lys og snakke i mobiltelefon når du kjører bil.

 • Her er en full oversikt over de nye satsene.

3. Nye regler for offentlige anskaffelser

Fra nyttår kommer nye regler som skal gjøre offentlige anskaffelser enklere.

Den såkalte «nasjonale terskelverdien» øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner.

Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler.

Endringene gjelder flere tusen offentlige anskaffelser hvert år.


4. Nye P-regler – elbiler mister retten til å parkere gratis

Fra nyttår trer en ny parkeringsforskrift i kraft. Blant annet må parkeringsvaktene nå vente til det er gått fem minutter over tiden på parkeringsbilletten før de kan skrive ut bøter.

Det vil heller ikke være lov å gi bot mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

Gebyrsatsene blir de samme uansett om det er kommunen eller private som eier området. Standardgebyrene er 300, 600 og 900 kroner.

Mens 600 kroner blir «normalen», må du ut med 900 kroner for å parkere i sykkelfelt eller på handicapplasser.

I tillegg fjernes det statlige pålegget om gratis parkering for elbiler på kommunale parkeringsplasser.

I stedet blir det opp til hver enkelt kommune om de vil tilby gratis parkering på sine plasser.


5. Du får ikke låne mer enn fem ganger brutto inntekt

Fra 1. januar i år trer nye forskrifter for bankenes boliglån i kraft. Blant annet kan bankene i utgangspunktet ikke låne noen mer enn fem ganger brutto inntekt.

Samtidig blir det innført særlige bestemmelser for Oslo. Den som skal låne til bolig nummer to i Oslo kan ikke låne mer enn 60 prosent av kjøpesummen.


6. Alderskontroll ved alle solarier

Fra 1. januar må solstudioene ha et system for å kontrollere aldersgrensen på 18 år. Det kan skje gjennom visning av legitimasjon, elektronisk registrering, bank-ID eller lignende løsninger.

Aldersgrensen ble innført allerede i 2012, men frem til nå har det ikke vært et slikt system for alderskontroll.


7. Ca. 1000 kroner mindre i skatt

 • Skattesatsen på bedriftenes overskudd blir senket fra 25 prosent til 24 prosent.
 • Skattesatsen på nettoinntekt for personlige skattytere blir også senket fra 25 prosent til 24 prosent. Nettoinntekt er alle slags inntekter minus alle fradrag. Fradrag for gjeldsrenter er særlig viktig.
 • Satsen i de fire trinnene i den såkalte trinnskatten blir hevet med 0,49–0,82 prosentenheter. Dette er en skatt på brutto arbeidsinntekt og brutto pensjoner.
 • Minstefradraget i lønnsinntekt blir hevet.
 • Årsavgiften for personbiler blir redusert med omtrent 12 prosent.
 • Bunnfradraget i formuesskatten øker fra 1,40 mill. kroner til 1,48 mill. kroner. Blant annet aksjer får en ny rabatt på 10 prosent i formuesskatten.
 • Neste år kan man tjene 55.000 kroner før man betaler skatt. I år er grensen på 50.000 kroner.

Ifølge Regjeringen vil de som tjener mellom 400.000 og 500.000 i gjennomsnitt få nesten 1000 kroner i skattelettelse neste år.

Personer vil i alt få rundt 3,9 milliarder kroner i skattelettelser i 2017.


8. Studielånsrenten øker fra nyttår

Fra 1. januar øker renten på studielån med 0,35 prosentpoeng. Dette ble vedtatt i statsbudsjettet for 2017.

Opptrappingen til elleve måneders studiestøtte starter våren 2017, ved at heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole på slutten av vårsemesteret vil få en ekstra utbetaling som tilsvarer en uke ekstra støtte.


9. FM-slukkingen begynner

Etter planen skal FM-nettet i Nordland fylke slukkes 11. januar. Da må nordlendingene over på DAB for å lytte til radio.

Deretter slukkes fylkene suksessivt gjennom året.

10. Ny naturskadeordning

Fra nyttår trer en ny naturskadeerstatningslov i kraft. Målet er å gjøre ordningen mer effektiv slik at de som blir rammet av naturskader får utbetalt erstatning raskere.

11. Dyrere bensin og diesel ...

Bensin- og dieselavgiften økes med henholdsvis 15 og 35 øre pr. liter utover antatt generell prisvekst.

De varslede endringene i engangsavgiften for bil trer også i kraft. Denne bilkalkulatoren fra Regjeringen er oppdatert etter budsjettavtalen med Venstre og KrF.


12. ... men bompengesatsen skal ned

En av motsatsene til avgiftsøkningen, er at bompengeselskapene sponses slik at bompengene kan settes ned med 10 prosent.

Koster bompasseringen 50 kroner, blir rabatten 5 kroner.

Bompengepasseringer rundt storbyene vil ikke bli satt ned.

Årsavgiften på bilen kuttes fra 3.185 til 2.820 kroner. Bilfolket kan også glede seg over at det blir lovlig å sette små skilt på enkelte typer biler.


13. Makspris i barnehagen og kontantstøtte øker

Maksprisen på foreldrebetaling i barnehage settes opp med 75 kroner fra 2655 til 2730 kroner i måneden og totalt 30.030 kroner i året.

Fra 1. august kan foreldre med ettåringer innkassere 7500 kroner i måneden i kontantstøtte dersom de ikke bruker barnehage, mot dagens 6000 kroner.


14. Mange mister retten til gratis fysioterapi

Mange som i dag har gratis fysioterapi, må betale for dette neste år. Nesten 240.000 har en av mange diagnoser som i dag gir rett til gratis fysioterapi.

Denne retten fjernes, men samtidig senkes «taket» for hva de maksimalt må betale før de får frikort.

Regjeringen setter opp egenandelstak 1 med 20 kroner til 2205 kroner. Egenandelstak 2 reduseres til 1990 kroner. Når man når disse «takene» får man frikort.


15. Økt reisefradrag – endringer i kjøregodtgjørelsen

Folk med lang arbeidsreise får noe gunstigere reisefradrag. Det øker med seks øre pr. kilometer fra 1,50 til 1,56 kroner. Man må ha utgifter ut over 22.000 kroner før man får noen fordel av dette. Regjeringen hevet denne grensen fra 16.000 til 22.000 kroner fra og med i år.

Har man årlig kjørelengde på 20.000 kilometer til jobb utgjør endringen 288 kroner i økt fradrag. Har man dobbelt så lang kjørelengde: 40.000 kilometer, blir gevinsten 576 kroner.

Samtidig er det vedtatt å redusere den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse med 30 øre pr. kilometer.


16. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere under 30 år

Fra nyttår innføres det en plikt for kommunene om å stille vilkår om aktivitet for sosialhjelpsmottagere under 30 år.

Brytes aktivitetskravet, vil man få redusert utbetaling.

Det er gjort unntak for brukere som «har tungtveiende grunner til ikke å kunne oppfylle aktivitetskravet».


17. Overgangsordning for barnetillegg i uføretrygden forlenges

Fra 2016 er det innført et tak som betyr at uføretrygd og barnetillegg tilsammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekt før uførhet.

For uføretrygdede som mottok barnetillegg pr. 31. desember 2015 ble det vedtatt en treårig overgangsordning. I budsjettforliket for 2017 ble det enighet om å forlenge denne perioden med to år, det vil si at overgangsperioden blir på fem år.

Endringen betyr at taket på samlet ytelse i 2017 blir 107 prosent av inntekt før uførhet, ikke 105 prosent som tidligere vedtatt.


18. Døvblindes rett til ledsagerhjelp utvides

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet.

Fra 1. januar utvides retten til også å gjelde fritidsaktivitet, som handleturer, kafébesøk og kulturelle begivenheter.


19. Hytter kan fritas for eiendomsskatt

Kommunene kan fra 1. januar velge å frita fritidseiendommer fra eiendomsskatt dersom det innføres eiendomsskatt i kommunen.


20. Frivillige organisasjoner

Det er bestemt at grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner heves fra 25.000 kroner til 30.000 kroner.

I tillegg økes grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift fra 550.000 kroner i 2016 til 600.000 kroner i 2017 for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 55.000 kroner i 2016 til 60.000 kroner for lønnsutbetalinger pr. ansatt.


21. Krav om politiattest for helsepersonell

Lovendringene betyr at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.


22. Tydelig skille mellom kirke og stat

1. januar opprettes Den norske kirke som et selvstendig rettssubjekt. Kirken er ikke lenger en statlig etat. I 2012 ble kirkens status endret fra statskirke til folkekirke, men nå skal prestetjenesten, biskopene, Bispemøtet, Kirkerådet og bispedømmeråden overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.


23. Ny klageordning for båtpassasjerer

Samferdselsdepartementet etablerer en nasjonal klageordning for passasjerer på rutegående fartøy.


24. Innfører krav om lærlinger

Fra nyttår krever offentlige myndigheter at bedrifter har lærlinger for å kunne vinne offentlige oppdrag.

Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.


25. Krav om norskkunnskaper

Det innføres krav om å beherske et minimum av norsk muntlig og ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk, for rett til norsk statsborgerskap.

Dette gjelder søknader som fremmes etter 1. januar.

Det innføres krav om norskkunnskaper og samfunnskunnskap for rett til permanent oppholdstillatelse.

Publisert:
 1. Statsbudsjettet
 2. Parkering
 3. Eiendomsskatt
 4. Lærlinger
 5. Samferdselsdepartementet

Mest lest

 1. Inviterer til gjen­åpnings­feiring i Stavanger lørdag kveld

 2. I verste fall står hele Nye SUS ferdig på Ulland­haug først i 2040

 3. Lettere skadet i trafikk­ulykke i Dale­veien

 4. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se