Sykehus rydder opp etter lovbrudd

Helseminister Bent Høie (H) ber sykehusledere skjerpe innsatsen for pasienter rammet av både psykiske lidelser og rusproblemer. Stavanger universitetssykehus tar grep etter lovbrudd.

Ledelsen ved Stavanger universitetsykehus rydder nå opp etter et nedslående tilsyn ved Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Aftenbladet skrev tirsdag om Helsetilsynets landsomfattende tilsyn av kommunenes og helseforetakenes tjenester rettet mot folk hardt rammet kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).

Les også

Lovbrudd på lovbrudd mot samfunnets mest utsatte

20.000 mennesker har dobbeltdiagnosen, 6000 av dem er på bunn i Norge levekårsmessig. Aftenbladets gjennomgang av tilsynene så langt viste at fire av seks helseforetak og 13 av 19 undersøkte kommuner bryter lovens krav til forsvarlig oppfølging. Ledelsen ved Stavanger universitetssykehus (SUS) får kritikk av Fylkesmannen i Rogaland etter tilsyn ved Stavanger DPS (distriktspsykiatrisk senter). Ledelsen har ikke sørget for nødvendig tilrettelegging og oppfølging av at den sårbare pasientgruppa blir utredes og tilbys en samordnet og integrert behandling. Systemfeilen utgjør et brudd på forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring.

– Ble dere overrasket over at dere fikk en smekk?

– Nei, jeg tror ikke det var overraskende. Det var dessverre en bekreftelse på noe vi egentlig visste, og var begynt å sette inn tiltak mot, sier Randi Mobæk, avdelingssjef ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger.

Avdelingssjef Randi Mobæk ved SUS.

– Ingen skal bli avvist

Hun sier Helse Stavanger har tatt tilsynsrapporten seriøst, og satt ned ei arbeidsgruppe. Torsdag legger legger den fram et forslag til et nytt behandlingsforløp der samhandling med pasienter med ROP-lidelser er sentralt.

– Dette gjør vi for å unngå at noen skal få nei. Ingen skal bli avvist. De skal ønskes velkommen, sier Mobæk.

Les også

Bent Høie ble lovet skyggesiden av Velferds-Norge. Han fikk som lovet.

De som tar imot pasientene skal sette i gang en utredning. Deretter skal andre aktuelle deler av hjelpeapparatet kobles på. Men hva om legene er uenige om pasienten tilhører instansen som behandler rus eller psykisk helse?

– Da skal begge parter ta ansvar, sier Mobæk.

– Så vi er i ferd med å rydde opp oss imellom. Vi staker ut noen enkle prinsipper som skal sikre at pasientene får den hjelpen de har behov for, uansett hvilken del av spesialisthelsetjenesten de først er i kontakt med. Slik skal vi unngå at de faller mellom to stoler, sier avdelingssjef Randi Mobæk ved SUS.

Les også

Når alt rakner-debatten: Mistro, kritikk og engasjement

– For dårlig ledelse

– Det er alvorlig at helseforetakene bryter loven, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Aftenbladet.

Bent Høie på befaring i en leilighet for en beboer med rusproblemer i Stavanger denne uka. Branninspektør Øyvind Nermoen viste vei.
Les også

Kenneth (48): «Det er min bolig. Jeg betaler for å bo her.»

– Dette er et felt hvor det er for lite ledelse, og hvor lederne ikke i tilstrekkelig grad følger opp kravene i lovverket. Ett av mine temaer i år er at styrer og øverste ledelse må vie feltene psykisk helse og rus mer oppmerksomhet. De må sikre at helseforetakene jobber i tråd med anbefalt praksis. Når det blir påvist lovbrudd og systemsvikt i det landsomfattende tilsynet, er de pålagt å sette i gang forbedringstiltak.

– Hva vil du foreta deg?

– Jeg vil følge opp styrer og ledelse og forsikre seg om at de tar et større lederansvar på dette feltet enn de gjør i dag.

Les magasinreportasjen «Når alt rakner» her.

Helseminister Bent Høie, levekårspolitiker Kåre Reiten og branninspektør Øyvind Nermoen på befaring hos en Stavanger-kvinne som sa hun ikke fikk noe hjelp, utover medikamenter mot angst og depresjoner.

– Pakkeforløp er løsningen

– Hvordan skal du få helseforetakene til å behandle pasientens rusproblem og psykiske lidelser samtidig?

– Neste år innfører vi pakkeforløp i den psykiske helsetjenesten og rusomsorgen. Det betyr helsetjenestene først plikter å utrede pasientens problem skikkelig. De plikter da å ta tak i andre helseutfordringer. Mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser har 20 år lavere forventet levetid enn andre. En forklaring er at de ikke får helsehjelp for andre sykdommer, som for eksempel kreft og kols. Pakkeforløpet skal sikre en tverrfaglig tilnærming, slik at for eksempel både den psykiske lidelsen, rusproblemet og kreftsykdommen blir behandlet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Publisert: