104 omkomne i sommertrafikken

30 personer omkom på veiene i august. Dermedhar antall omkomne for sommermånedene juni, juli og august kommetopp i 104. Tilsvarende tall for 1999 var 94, mens ulykkesåret 1998hadde 114 omkomne i sommermånedene.