Færre røyker, flere snuser

Antall dagligrøykere er nesten halvert på 15 år. Fire av ti unge menn snuser daglig.